نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی دامنه اکولوژیک و اثرگذاری آن بر ویژگی های رویشی جمعیت‌های درمنه دشتی در ایران

حسین آذرنیوند؛ مینا ربیعی؛ حسین ارزانی؛ یونس عصری

دوره 62، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  با توجه به گسترش شایان توجه A. sieberi Besser در ایران، بررسی های بیشماری به صورت محلی در مورد رویشگاه‌های آن صورت گرفته و ویژگی های اکولوژیکی مختلفی به عنوان عامل های مؤثر در استقرار این گونه بیان شده‌است. در این پژوهش تلاش شد بررسی جامعی در مورد دامنه اکولوژیکی این گونه و ارتباط آن با بعضی از ویژگی های رویشی گیاه صورت گیرد. به‌این منظور ...  بیشتر