نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر سن دام بر ارزش رجحانی گونه های گیاهی مراتع خشک شهرستان کهنوج در استان کرمان

سید حمزه حسینی کهنوج؛ رضا عرفانزاده؛ پریا کمالی

دوره 66، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 59-72

https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.35329

چکیده
  مطالعه و شناخت رژیم غذایی علفخواران و همچنین ارزش رجحانی گونه های مرتعی جهت مدیریت مراتع امری ضروری است. بنابراین ارزش رجحانی چهارده گونه مرتعی در مراتع شهرستان کهنوج در دو مرحله (رشد رویشی و پس از بذردهی) توسط سه کلاسه سنی بز نژاد رایینی (یکساله، سه¬ساله و پنج¬ساله ماده) به روش زمان سنجی اندازه¬گیری شد. نتایج نشان داد دام¬های ...  بیشتر