نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نویسندگان

چکیده

دقیق‌ترین و ساده‌ترین روش اندازه‌گیری تبخیر، بهره‌گیری از تشتک هاست که در ایران از تشتک کلاس Aبهره‌گیری می‌شود در مقابل روش‌های تجربی زیادی نیز وجود دارد که برای برآورد تبخیر و تعرق از آنها بهره‌گیری می‌شود در این پژوهش روش تورنوایت به دلیل سادگی و کمی مشخصه‌های موجود در آن گزینش شد و به دلیل برآورد نامناسب آن در شرایط اقلیمی ایران در مقایسه با داده‌های بدست آمده از تشتک سعی شد تا با تغییراتی در آن، بتوان از آن در برآورد تبخیر و تعرق بهره‌گیری نمود. نتایج نشان داد درصد قابل توجهی از داده‌های تبخیر ماهانه برآورد شده از روش تورنوایت با توان (آلفای) اصلاح شده در ایستگاه‌های مختلف نزدیکی خوبی به داده‌های ماهانه تبخیر تشتک کلاس A در محدودة خطای 30± درصد آن پیدا می کند و در واقع باید بیش از نیم واحد به توان فرمول تورنوایت اضافه کرد تا نتایج قابل قبولی برای مناطق خشک و نیمه خشک ایران داشته باشد و در حقیقت بهره‌گیری از فرمول تورنوایت بدون اصلاح آن، در اندازه‌گیری تبخیر و تعرق در ایران موثر نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calibration of data from Class A pan with Thornthwaite method in arid regions of Iran

نویسندگان [English]

  • A. Afzali
  • M. Mahdavi
  • M. A. Zare Chahoki

چکیده [English]

The most precise and simple method of evaporation measurement is application of pans in which class A pan is used in Iran. In contrast, there are many empirical methods which are used for estimating the evapotraspiration. In this study, Thornthwaite method was used due to the simplicity of its parameters and then we tried to use it for evaluating evapotranspiration by changing it's parameters. Because of its unproper estimation in Iran's climatic conditions in comparison with pan data we concluded that a considerable percentage of monthly evaporation with thornthwaite method with corrected alfa in different stations, have a good conformity with monthly evaporation measured with class A pan in the error range of 30% and in we added 0.5 unit to the exponent of Thornthwaite formula to having acceptable results for arid and semi arid region. In fact, the formula is not efficient in measurement of evapotranspiration without correction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • class A
  • Evapotration
  • PAN
  • thornthwaite method