بررسی آماری دوره‌ بازگشت وضعیت‌های مختلف خشکسالی (میانگین، شدید، خیلی شدید) در استان اصفهان با بهره‌گیری از شاخص استاندارد بارش

نویسندگان

چکیده

خشکسالی پدیده‌ای جهانی است که می‌تواند در هر جایی رخ دهد و زیان‌های قابل توجهی به انسان و اکوسامانه‌های طبیعی وارد آورد. بنابراین، پژوهش در این زمینه بسیار ضروری می‌باشد. در این پژوهش از شاخص بارش استاندارد به منظور پایش و تحلیل فراوانی خشکسالی در استان اصفهان بهره‌گیری شده است و پس از جمع‌آوری داده‌های بارش ایستگاه‌های موجود در استان اصفهان و حذف ایستگاه‌های دارای آمار ناقص، تحلیل فراوانی خشکسالی توسط این شاخص در مقیاس 12 ماهه انجام شد و با بهره‌گیری از نرم‌افزار Surfer نقشه‌های دوره برگشت خشکسالی ترسیم و مورد تحلیل قرار گرفت. این نقشه‌ها، خشکسالی‌های میانگین و شدید را به‌طور عمده در قسمت‌های غربی استان با دوره برگشت‌های طولانی و خشکسالی‌های بسیار شدید را در بخش‌های شرق و شمال شرقی استان با دوره برگشت‌های بسیار پایین نشان می‌دهند که در این شرایط حساسیت بسیار بالا بوده و بایستی برنامه‌ریزی‌های مناسب برای مقابله با این بحران صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها