نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیابانزایی، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران ،ایران

2 استاد گروه احیای مناطق خشک وکوهستانی ، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران ،ایران

3 استادیار گروه مهندسی آب وخاک، دانشکده مهندسی آ ب وخاک، دانشگاه تهران ،ایران

چکیده

بررسی و تهیه نقشه شدت فرسایش بادی توسط مدل اریفر بادی از جمله اهداف‌های اصلی این تحقیق است. در این پژوهش نقشه واحدهای کاری تهیه، سپس عوامل 9 گانه موثر درفرسایش بادی بر پایه مدل تجربی اریفر در هر یک از 7 واحد کاری مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج دیده می‌شود که بیشترین امتیاز مربوط به تپه‌های فعال و تغییر کاربری زمین با رسوبدهی سالانه بیش از 6000 تن بر کیلومتر مربع می‌باشد، و کمترین امتیاز مربوط به اراضی مجاور روستا است که میزان رسوبدهی سالانه بین 500- 150 تن بر کیلومتر مربع می‌باشد . همچنین با توجه به کل منطقه مورد بررسی16161هکتاری، حدود 1978 هکتار از لحاظ شدت فرسایش بادی در کلاس کم،7430 هکتار در کلاس میانگین و 6753 هکتار درکلاس شدید و خیلی شدید قرار

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Wind Erosion Intensity by IRIFR. E.A Model (Case Study: Abuzeidabad, Kashan)

نویسندگان [English]

  • T Mesbahzadeh 1
  • H Ahmadi 2
  • Gh Zehtabian 2
  • F Sarmadian 3

چکیده [English]

Investigation and preparing of wind erosion intensity maps are the main objectives of this research. In this research, the working unit map was prepared and then nine effective factors in wind erosion according to IRIFR.E.A model are determined at each of seven homogeneous units. According to the results, active sand dunes and landuse change showed the highest value with the rate of annual sedimentation more than 6000 ton/km2 while lands surrounding the villages showed the least value with an annual rate of sedimentation of 150-500 ton/km2. Also considering whole area which is about 16161 hectares, around 1978 hectares are classified in low class of desertification; 7430 hectares in medium class while 6753 hectares in high and very high classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abuzeidabad
  • IRIFR.E.A model
  • Kashan
  • Wind erosion intensity