دوره و شماره: دوره 63، شماره 3 - شماره پیاپی 535942، پاییز 1389، صفحه 277-399 (نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)) 
2. بررسی سیرتحول مالکیت، مدار آبیاری و هزینه‌های چاه در روستای چرخاب یزد

صفحه 287-305

ایمان اسلامی؛ علی اکبر مهرابی؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمدرضا اختصاصی؛ محمدعلی زارع چاهوکی


5. تاثیر عوامل توپوگرافی و خاک مؤثر بر پراکنش گونه‌های گیاهی در مراتع اشتهارد

صفحه 331-340

محمدعلی زارع‌چاهوکی؛ اصغر زارع چاهوکی؛ محمد زارع‌ارنانی


8. بررسی تاثیر فعالیت‌های آبخیزداری در زمان تمرکز و شماره منحنی حوضه با بهره‌گیری از مدل HEC-HMS(بررسی موردی: حوزه آبخیز کن تهران)

صفحه 375-385

محمد عباسی؛ محسن محسنی ساروی؛ میرمسعود خیرخواه؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ قباد رستمی زاده؛ مجید حسینی


10. ارزیابی شدت فرسایش بادی با بهره گیری از مدل IRIFR. E.A1 (بررسی موردی : ابوزیدآباد کاشان)

صفحه 399-415

طیبه مصباح زاده؛ حسن احمدی؛ غلامرضا زهتابیان؛ فریدون سرمدیان