دوره و شماره: دوره 63، شماره 1 - شماره پیاپی 483401، بهار 1389، صفحه 1-130 (نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)) 
7. تاثیر ویژگی‌های خاک بر روان‌آب و فرسایش خاک در اراضی جنگلی

صفحه 89-114

عطاالله کاویان؛ علی آزموده؛ کریم سلیمانی؛ قربان وهاب زاده


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
پاییز 1389، صفحه 277-399
نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
تابستان 1389، صفحه 131-267
نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
بهار 1389، صفحه 1-130