نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد گروه آبخیزداریِ واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

3 استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

بخش ‏کشاورزی ‏مهم‌ترین ‏مصرف‏کنندة ‏آب ‏در ‏دنیاست. عموماً، در این بخش، آب، به عنوان نهاده‌ای تولیدی، مصرف می‏‏شود. تقاضا برای آب کشاورزی از ‏تقاضا برای محصولاتی‏ سرچشمه می­گیرد ‏‏که برای تولید آن‌ها آب استفاده می‏شود. هدف از این مقاله بررسی کشش تولیدی و تقاضای آب در باغات انار روستای چرخاب است. در این تحقیق، از 95 تولید‏کنندة محصول ‏انار در ‏جامعة‏ ‏آماری 153 باغدار انار،‏‏ تصادفی، نمونه‌‏گیری شد. در این تحقیق، بهره‏وری نهایی و متوسط و همچنین کشش تولیدی هر یک از نهاده‏های مؤثر بر تولید محاسبه شده است. نتایج برآورد تابع تقاضای محصول انار بیانگر آن است که بین قیمت آب کشاورزی و مقدار مصرف آن رابطة منفی وجود دارد. محاسبة کشش تقاضای آب نیز نشان می‏دهد که، با افزایش یک‌درصدیِ قیمت آب در این منطقة بیابانی، تقاضایِ آب 32/24 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین، نتایج بهره‏وری حاکی از مصرف بیش از حد بهینة آب در تولید محصول انار است، به‌ طوری‌ که کشش تولیدی آن 0565/0- برآورد شد. بنابراین، با توجه به کشش بالای تقاضایِ آب، سیاست‏گذاری‏های قیمتی کارآمد جهت کنترل مصرف این نهادة باارزش در مناطق خشک و بیابانی، به‌ویژه استان یزد، که با بحران شدید کمبود آب روبه‌روست، ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of Agricultural Water Demand of Pomegranate in Charkhab Village of Yazd

نویسندگان [English]

  • Iman Islami 1
  • Ali Akbar Mehrabi 2
  • Gholam Reza Zehtabian 3
  • Mehdi Ghorbani 4

1 PhD Student at University of Agriculture and Natural Resources Gorgan, I.R. Iran

2 Professor, Department of Watershed, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, I.R. Iran.

3 PhD Student at University of Agriculture and Natural Resources Gorgan, I.R. Iran

4 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran

چکیده [English]

Agriculture sector is the main consumer of water in the world. In productive sectors like
agriculture, water is considered as a valuable mediatory commodity or production input.
Demand for agriculture water comes from consumers› (agriculture products›) behavior. This
study aims to evaluate water use optimality in Pomegranate Arbors at the Charkhab village in
the Yazd province. The data was randomly collected from 95 people of 153 beneficiaries in
the study area. This study surveys water demand variations in the case of one percent change
in water procurement expenses in Yazd. Elasticity estimation revealed that pomegranate
producers› sensitivity to agriculture water price changes is high. To be specific, one percent
increase in the price of agriculture water would decrease water demand by 24.32 percent
amongst pomegranate producers in Yazd. Production elasticity of water input was obtained
0.0565 which is located in the third part of production region and means over-consumption of
water by producers due to its low price. Given high demand for water in this arid area having
appropriate polices in water pricing for optimal water consumption is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • demand elasticity
  • pomegranate
  • production elasticity
  • Water demand