برآورد تابع تقاضای آب کشاورزی باغات انار روستای چرخاب یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد گروه آبخیزداریِ واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

3 استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

بخش ‏کشاورزی ‏مهم‌ترین ‏مصرف‏کنندة ‏آب ‏در ‏دنیاست. عموماً، در این بخش، آب، به عنوان نهاده‌ای تولیدی، مصرف می‏‏شود. تقاضا برای آب کشاورزی از ‏تقاضا برای محصولاتی‏ سرچشمه می­گیرد ‏‏که برای تولید آن‌ها آب استفاده می‏شود. هدف از این مقاله بررسی کشش تولیدی و تقاضای آب در باغات انار روستای چرخاب است. در این تحقیق، از 95 تولید‏کنندة محصول ‏انار در ‏جامعة‏ ‏آماری 153 باغدار انار،‏‏ تصادفی، نمونه‌‏گیری شد. در این تحقیق، بهره‏وری نهایی و متوسط و همچنین کشش تولیدی هر یک از نهاده‏های مؤثر بر تولید محاسبه شده است. نتایج برآورد تابع تقاضای محصول انار بیانگر آن است که بین قیمت آب کشاورزی و مقدار مصرف آن رابطة منفی وجود دارد. محاسبة کشش تقاضای آب نیز نشان می‏دهد که، با افزایش یک‌درصدیِ قیمت آب در این منطقة بیابانی، تقاضایِ آب 32/24 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین، نتایج بهره‏وری حاکی از مصرف بیش از حد بهینة آب در تولید محصول انار است، به‌ طوری‌ که کشش تولیدی آن 0565/0- برآورد شد. بنابراین، با توجه به کشش بالای تقاضایِ آب، سیاست‏گذاری‏های قیمتی کارآمد جهت کنترل مصرف این نهادة باارزش در مناطق خشک و بیابانی، به‌ویژه استان یزد، که با بحران شدید کمبود آب روبه‌روست، ضروری است.

کلیدواژه‌ها