نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکدة منابع طبیعی یزد

2 دانشیار دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

4 دانشیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده

مورفولوژی هر سیستم رودخانه‏ای در ارتباط و تحت تأثیر فرایندهای حاکم بر آن، از جمله شرایط اقلیمی، هیدرولوژیکی، هیدرولیکی، وضعیت فرسایش، و رسوب‌گذاری و نیز خصوصیات زمین‏شناسی و توپوگرافی محیط رودخانه‏ای و حوزة بالادست آن، است. شناخت ویژگی‌ها و آثار متقابل فرم و فرایندهای حاکم در سیستم‏های رودخانه‏ای، که به شناخت رفتار رودخانه‏ها در محدوده‌های زمانی و مکانی منجر می‏شود، اهمیت ویژه‏ای در توسعة مدل‏های مفهومی در ارتباط با محیط‏های رودخانه‏ای دارد.در این تحقیق سعی شد مورفولوژی حاصل از فرایندهای حاکم بر رودخانة فیروزه‌- شاهجوب در خراسان شمالی ارزیابی شود و رابطة بین خصوصیات هندسی و عوامل مؤثر بر آن‌ها استخراج گردد. بدین منظور، مدل هیدرولیکی HEC-RAS (از طریق الحاقیة HEC-Geo RAS)، پس از آنالیز حساسیت و واسنجی، جهت شبیه‏سازی عوامل و فرایندهای حاکم اجرا گردید و روابط حاکم بر پارامترهای مختلف هندسی و عوامل مؤثر بر این پارامترها در 37 بازة تفکیک‌شده در این رودخانه استخراج و تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج به‌دست‌‌‌آمده، با درنظرگرفتن مقادیر خطای استاندارد، سطح معنی‏داری، و ضریب تعیین، از بین مدل‏های مختلف خطی ساده، درجه 2، درجه 3، و نمایی، مدل‏هایِ نماییْ مناسب‏ترین روابط حاکم بر خصوصیات هندسی و عوامل مربوط به فرایندهای مؤثر بر رودخانة مورد نظر هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relation between Dominant Watershed Processes and River Morphological Changes )Case Study: Firoze-shahjoob River(

نویسندگان [English]

  • Mahbobe Hajibigloo 1
  • Mohammadtaghi Dastorani 2
  • Abbas Ali Ghezelsofloo 3
  • Mohammad Reza Ekhtesasi 4

1 M.Sc. . in Watershed Management, Yazd University

2 Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

3 Assistant Professor, IAUM, Mashhad, Iran

4 Associate Professor, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

The morphology of a river system is affected by dominant watershed processes including
climatic, hydrologic, hydraulic, erosion and sedimentation, geological and topographical
characteristics of the river environment and watershed. Understanding the interaction between
the river form and dominant watershed processes in river systems is necessary for recognition
of river behavior and of importance for developing river environments conceptual models.
In this research the aim was to evaluate morphological characteristics caused by dominant
watershed processes in the Firoozeh-shahjoob river of north Khorasan and extract equations in
order to mathematically link between the river physical features and watershed processes. For
this purpose, the HEC-RAS hydraulic model after doing sensitivity analysis and calibration
process was used to simulate the relation between dominant watershed processes and river
physical factors for 37 reaches of this river. Considering the standard error, level of confidence
and coefficient of determination, compared to simple linear models, second order (quadratic)
and third order (cubic) models, exponential models were the most suitable ones to extract the
mathematical relation between geometrical characteristics and the related dominant processes
in this river system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firooze-shahjoob river
  • HEC–RAS model
  • Regression models
  • river morphology