نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه شهرکرد

2 عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد - دکتری مرتعداری

3 عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد- دکتری زمین شناسی

چکیده

تعیین تیپ¬های گیاهی و تغییرات ساختاری آن در مناطق کوهستانی و مرتفع با مشکلات جدی همراه بوده، از اینرو، تجزیه و تحلیل ارتباط بین الگوی توزیع مکانی تیپ¬های گیاهی و عوامل محیطی برای شناخت اکوسیستم¬های کوهستانی بسیار مهم است. اطلاعات مکانی دقیقی در مورد عوامل محیطی موثر بر پراکنش پوشش گیاهی معمولاً در این مناطق وجود ندارد،حال آنکه مدل رقومی ارتفاعی زمین (DEM) رابطه بسیار قوی با دما، رطوبت، فرآیندهای ژئومورفولوژیکی وعوامل تخریبی داشته به همین دلیل انتظار می¬رود جایگزین بالقوه¬ای برای متغییر های تعیین کننده پوشش گیاهی باشد. در مطالعه حاضر روشی مبتنی بر مدل رقومی ارتفاع زمین و سیستم¬های اطلاعات جغرافیایی برای تولید نقشه پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده سبزکوه در استان چهارمحال و بختیاری به¬کار گرفته شد.در این روش به منظورشناسایی پارامترهای محیطی تعیین گر ساختار پوشش گیاهی، شش پارامتر محیطی اولیه و ثانویه شامل نقشه¬های هیپسومتری، شیب، جهت، بارش، دما و تابش خورشیدی از روی DEM استخراج گردید. جهت بررسی ارتباط بین این عوامل و توزیع مکانی پوشش گیاهی، تجزیه و تحلیل کمی با استفاده از ابزار آماری آنالیز مؤلفه اصلی انجام شد. سپس با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره الگوی توزیع مکانی پوشش گیاهی پیش بینی شد. نتایج نشان داد که هر چند فقدان اطلاعات در مورد گستره فعالیت¬های انسانی منجر به برخی ابهامات در تفسیر الگوهای فضایی پوشش گیاهی می¬شود، اما استفاده از متغیرهای توپوگرافیک و اقلیمی استخراج شده از روی DEM در پیش بینی پراکنش پوشش گیاهی برای نشان دادن الگوی توزیع مکانی تیپ¬های گیاهی منطقه بسیار مفید وامیدوار کننده بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Generating a Vegetation Map in Mountainous Region of Sabzkouh Using a Digital Elevation Model

نویسندگان [English]

  • Shahrebanoo Rahmani 1
  • Ataollah Ebrahimi 2
  • Alireza Davoudian 3

1 M.Sc. Student, Department of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Geoscience, Shahrekord University

2 Assistant Professor, Department of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Natural Resource and Earth Science, Shahrekord University

3 Assistant Professor, Department of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Natural Resource and Earth Science, Shahrekord University

چکیده [English]

The analysis of the relationship between spatial distribution of environmental factors and
vegetation types is crucial for understanding mountainous ecosystems. In this research a
GIS based approach was used to produce a vegetation map for Sabzkouh protected area in
the Chaharmahal-Va-Bakhtiari province. To identify environmental parameters affecting the
vegetation cover, 6 primary and secondary environmental parameters including hypsometric,
slope steepness, slope direction, annual precipitation, temperature and sun radiation maps were
derived from the study area DEM. To investigate the relationship between these factors and
the spatial distribution of vegetation cover, quantitative analyses using statistical techniques
like Principal Components Analysis(PCA) were undertaken. Then, the spatial distribution
of vegetation types was predicted using a multi-logistic regression. Results showed that
topographic variables derived from the DEM were very useful for indicating habitats of
range and forest types. Although lack of information on the anthropogenic effects led to some
uncertainties in the interpretation of spatial pattern of vegetation types, the topographic and
climatic variables, derived from the DEM, were considerably effective in modelling the spatial
distribution of vegetation types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DEM
  • GIS
  • Logistic regression
  • Sabzkouh
  • Vegetation mapping