نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مرتعداری ، تهران؛ ایران.

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه آبخیزداری ، تهران؛ ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مرتعداری ، تهران؛ ایران

چکیده

همیاری در نظام گله‌داری و دانش بومی مدیریت فرآورده‌های شیری از دیرباز در کشور ما مورد توجه بوده و با فرهنگ و محیط هر منطقه سازگار شده است. تحقیق حاضر به تحلیل دانش بومی و انسجام اجتماعی در مدیریت شیر دام‌های چراکننده در روستای قصر یعقوب شهرستان خرم‌بید در استان فارس می‌پردازد. روش تحقیق این بررسی به شیوة پیمایشی است. به جهت تولید اطلاعات، از روش مشاهدة مستقیم، مشاهدة مشارکتی، و مصاحبة سازمان‌یافته بهره گرفته شد. نتایج تحقیق به بررسی عملکرد سیستم مدیریتی تعاونی همشیری در بین زنان روستایی با عنوان « شیردان»، ابعاد مختلف دانش بومی، مکانیسم مدیریت شیر در بین زنان، و همچنین سنت‌ها و عرف‌ِ محلی مرتبط با آن می‌پردازد. بر اساس نتایج این تحقیق، می‌توان بیان کرد که زنان روستایی، در روستای مورد مطالعه، بر اساس عرف محلی خود و به منظور مدیریت شیر دام‌ها، نهاد اجتماعی را بر اساس آداب و رسوم محلی شکل داده‏اند. این تشکل‌ها برخاسته از دانش بومی منطقه است و نوعی سرمایة اجتماعی برای بهره‏برداران به‌شمار می‌رود و نقش مهمی در حفظ و تقویت انسجام اجتماعی و پایداری مؤلفه‌های اقتصادی ساکنان منطقه ایفا می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural ecology: Analysis of indigenous knowledge and social cohesion in milk management of grazing animals on rangeland (Case study: Ghasr e Yaghub village, Khorram Bid, Fars province)

نویسندگان [English]

  • Sare Rasekhi 1
  • Mahdi Ghorbani 2
  • Aliakbar Mehrabi 3
  • Seyed Akbar Javadi 4

1 Departmant of range Management, College of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran

3 Department of Watershed Management, College of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran

4 Departmant of range Management, College of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran.

چکیده [English]

Cooperation in pastoralism and indigenous knowledge of dairy management had been considered for many years in Iran and had been adapted with culture and environment of every region. This research had illustrated the analysis of indigenous knowledge and social cohesion in dairy management of grazing livestock in Ghasr e Yaghub village. Research method was a combination of filed studies, direct observation, and cooperative observation and organized interview. The results include functions of cooperative management system of “Ham Shiry” among rural women named “Shir Dan”, different dimensions of indigenous knowledge, mechanism of dairy management among women and related traditions and local cooperation. The results demonstrated that rural women in the study area had been created social institution based on local rules and in order to manage dairy products. This kind of associations had been rooted in indigenous knowledge and has a significant role to save and improve social cohesion and sustainability of economical characteristics of local inhabitants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Ecology
  • Ghasre Yaghub village
  • Indigenous Knowledge
  • Shir Dan
  • Social cohesion
  • social institution