بررسی تأثیر پخش سیلاب بر روند تغییرات نفوذپذیری خاک در استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

چکیده

پخش سیلاب نقش مؤثری در بهبود و حاصلخیزی خاک، ذخیرة آب‌های زیرزمینی، احیا و تقویت پوشش گیاهی، و جلوگیری از حرکت شن‌های روان دارد. یکی از مشکلات عمدة طرح‌های پخش سیلاب ورود رسوبات به داخل سیستم‌های پخش و ته‌نشست مواد ریزدانه و درنهایت، کاهش نفوذپذیری است. به نظر می‌رسد، در طول زمان، در اثر ورود رسوبات ریزدانه به شبکه‌های پخش سیلاب، راندمان این طرح‌ها کاهش یابد و پس از مدت زمانی عملاً کارایی خود را از دست دهند. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان و روند تغییرات نفوذپذیری تحت تأثیر عملیات پخش سیلاب است. در این تحقیق، با روش استوانه‌های مضاعف، نفوذپذیری سطحی خاک در عرصة پخش و شاهد اندازه‌گیری می‌شود. به منظور بررسی روند این تغییرات، محل‌ِ نمونه‌برداری در حد فاصل نهر‌های گسترش سیلاب، نوارهای اول، دوم، و سوم، که سیل‌گیری می‌شوند، به عنوان محل‌ اندازه‌گیری انتخاب شدند. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون آماری کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شد. با توجه به سطح معنی‌داری این آزمون، که کمتر از 01/0 است، می‌توان بیان کرد که بین نفوذپذیری نوار‌های مختلف پخش سیلاب و عرصة شاهد اختلاف معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] Adams, W.A. and Kassin, J.K. (1983). The origin of vermiculite in soils developed from lower Paleozoic sedimentary rocks in Mid-Wales, Soil Science, 47, 316-320.
[2] Amiri, M. (2004). Origin of clay and silt in Kaboderahang water flood spreading station, Final report of reseach project, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute. (In Persian).
[3] Baybordi, M. (1981). Soil formation and classification, Tehran University Press, pp. 144-46. (In Persian).
[4] Heidari, F. (2000). Investigation the effects of sedimentation on soil infiltration in Abbarik water flood station, M.Sc. thesis, Islamic Azad University, Tehran. (In Persian).
[5] Jones, O.R. and Gossand Scheider, D.W.W. (1981). Management of recharge Basin on the Southern high plains, Tias.ASAE, 24(4): 980-987, 997.
[6] Kamali, K. (1998). Investigation the effects of depisited alluvial on soil infiltration in Khorasan province, M.Sc. thesis, Islamic Azad University, Tehran. (In Persian).
[7] Khalfi, J., Bayat Movahed, F., Reazaei, A. and Mojtahedi, GH. (2007). Effects of flood spreading on chemical-physical characteristics of soil surface in Zanjan province, Journal of Soil and Water Sciences, 20(2): 319-327. (In Persian).
[8] Kohian Afzal, F. (1997). Evaluation of artificial nutrition project of Nodab Estahban, Shiraz University, Faculty of Science, Department of Geology. (In Persian).
[9] Mohamadi, A. and Esmaeilinasab, A. (2001). Investigation the effects of water flood spreading on physical properties of soil, Proceedings of the second conference of flood spreading stations achievements, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, pp. 55-61. (In Persian).
[10] Peirovani, A., BoromandNasab, S. and Charkhabi, A.H. (2004). Investigation of flood spreading on soil infiltration trend in Dehloran aquifer, Proceedings of the Third conference of Aquifer management, Soil Conservation and Watershed Management Institute, Oromiyeh. (In Persian).
[11] Shamsolmaali, N. (2009). Investigation the effects of flood spreading on soil infiltration trend of soil surface, M.Sc. thesis, Department of Natural Resources, Tehran University. (In Persian).
[12] Shariati, M.H. (2001). Investigation the effects of water flood spreading on soil infiltration in Damghan, M.Sc. thesis, Imam Khomeini education center. (In Persian).
[13] Zomoradi, K. (1990). Opitimal recharge in intermittent Malt basin system, ASCE, J. Water resourse plan and Management, 116(5): 639-651.