نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه یزد، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، ایران.

3 استادیار گروه علوم خاک، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، ایران.

چکیده

پوشش گیاهی به عنوان یکی از مهم­ترین اجزای هر اکوسیستم به­شمار می­رود. تعیین بیوماس هر گیاه به­منظور تاًثیر آن بر اقلیم، فرسایش خاک و مدیریت منابع­طبیعی بسیار ضروری است. هدف از این تحقیق، برآورد بیوماس با استفاده از شاخص­های پوشش گیاهی مبتنی بر سنجش از دور است. در این تحقیق از داده­های ماهواره­ای لندست 8، مربوط به اردیبهشت ماه 1393 و مطالعات میدانی همزمان با تاریخ تصویر­برداری در حوزه مرک (خراسان جنوبی) استفاده گردید. میزان بیوماس گیاه تاغ در 30 پلات تصادفی اندازه­گیری و از 11 شاخص پوشش گیاهی شامل DVI, IPVI, NDVI, PVI, RVI, SAVI, TSAVI, WDVI,  و Tasselcap به­منظور برآورد بیوماس گیاه تاغ (زرد تاغ) استفاده شد. سپس با استفاده از آنالیز خوشه­ای شاخص­های گیاهی به سه گروه تقسیم شدند که از بین این سه گروه، شاخص SAVI و شاخص IPVI و RVI انتخاب شدند. نتایج نشان داد شاخص­هایی که ضرایب خاک را در نظر می­گیرند نسبت به سایر شاخص­ها از دقت بالاتری برخوردارند. در این تحقیق با استفاده از شاخص SAVI نقشه بیوماس تهیه شد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimating Biomass using Landsat Satellite Images (Case study: Marak, Birjand)

نویسندگان [English]

  • sahar sabaghzade 1
  • Mohammad Zare 2
  • Mohamad Hosein Mokhtari 3

1 MSc of Arid Lands Management, Faculty of Natural Resources, Yazd University

2 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, Yazd University,

3 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, Yazd University

چکیده [English]

Vegetation is an important component of each global ecosystem. Determining of the biomass of plant is important to assess its impact upon climate, soil erosion, and as well for management of natural resources. The aim of this study was to estimate biomass using vegetation indices based on remote sensing. The Landsat 8 data of May 2013 and field studies coinciding with field imaging in Marac (South Khorasan province) were used. Tamarix plant biomass measured in 30 random plots of 11 vegetation indices including DVI, IPVI, NDVI, PVI, RVI, SAVI, TSAVI, WDVI, and Tasselcap were used to estimate biomass of Tamarix.Then, using cluster analysis, vegetation indices were divided into three groups among which SAVI, RVI , and IPVI were chosen. The results showed that indexes which consider soil factors are more accurate than other measures. In this study, biomass map was prepared using the SAVI index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arid lands
  • Biomass
  • remote sensing
  • Landsat 8
  • Vegetation index
  • Cluster Analysis