نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد گروه آبخیزداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

ارزیابی اثرات توسعه برای دستیابی به یک برنامه ریزی جامع در راستای پایداری سرزمین امری ضروری است. در مطالعه سیستم‏های انسانی و طبیعی می‏توان به طور همزمان تغییرات را در دو سیستم مختلف  مورد بررسی قرار داد. هدف این مقاله، شناخت اثرات احداث سد طالقان بر قیمت زمین و تغییر کاربری اراضی روستاهای اطراف دریاچه سد می­باشد. روش تحقیق در این پژوهش آمار توصیفی-کیفی بوده است و به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از دو روش کتابخانه‏ای و میدانی استفاده شد. جهت به دست آوردن ارزش زمین چهار دهه روستاهای محدوده دریاچه سد به قیمت‏های سال پایه 1390، از فرمول ارزش زمین استفاده شد. همچنین جهت بررسی تغییر کاربری اراضی، از تصاویر ماهواره‏ای TM، 1379 و 1386 استفاده گردید. نتایج این مطالعات نشان می‏دهد که با احداث سد در دهه 90-80 قیمت زمین نسبت به قبل احداث سد افزایش بسیار زیادی داشته است و تغییرات قیمت زمین بر روند تغییرات کاربری اراضی روستاهای محدوده دریاچه سد تأثیرگذار بوده  و قیمت زمین در روستای زیدشت که بطور کامل مشرف به دریاچه سد است افزایش چشم گیری داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق می‏توان بیان نمود که دینامیک کاربری اراضی در منطقه تحت تاثیر قیمت زمین بوده که جهت دستیابی به پایداری در حوزه آبخیز نیاز به اعمال یک قانون کارآمد برای جلوگیری از روند تخریب اراضی و کنترل قیمت زمین می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aassessment of Development Impacts in Land Use and Land Price Changes (Case Study: Taleghan Dam)

نویسندگان [English]

  • Sakine Saedi 1
  • Ali Akbar Mehrabi 2
  • Ali Tavili 3
  • Seideh Heydari 1

1 Msc Graduate of Rangeland Management, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran

2 Professor of Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, I.R. Iran.

3 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran.

چکیده [English]

Development impact assessment is key to achieving a comprehensive planning aligned with land
sustainability. In human and natural systems studies, changes can be simultaneously examined in
two different systems. The purpose of this paper is to understand the effects of dam construction on
land prices and land use change in nearby villages of Taleghan Dam. Descriptive - qualitative
statistics were used in this research and library and field methods were used for collecting the
required information. In order to specify the land value of the four villages of the area of the dam
for four decaes, based on the prices of the year 1390, the land vlue formula was applied. Also, TM
satellite images of 1379 and 1386 were used for pinpointing land use changes. The results of these
studies indicate that dam construction in 1380s and 1390s increased land price significantly and
changes in land price affected upon land use changes in nearby villages of dam and the price of land
in the Zydasht village overlooking the dam increased dramatically.Based on the results of this
research, it can be stated that the dynamics of the land use of the area was affected by land price
that for achieving sustainability in the watershed, an effective law must be enforced to prevent land
degradation and control land prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development impact assessment
  • sustainability of land
  • land use changes
  • land prices and Taleghan Dam