استفاده از روش تجزیه و تحلیل چشم‌انداز به‌منظور ارزیابی کارکرد اکولوژیکی قطعات گیاهی در تیمارهای مدیریتی مرتع‌داری (مطالعه موردی: مراتع کجور نوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده منابع طبیعی

2 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی

چکیده

ارزیابی خصوصیات اکولوژیکی مراتع به‌عنوان یک عامل مهم در بررسی و پایش اثرات اقدامات مدیریتی مختلف و تعیین پایداری اکوسیستمی آنها مطرح است که نیاز به ابزارهایی برای کمی سازی و ارائه معیاری منطقی برای مقایسه مدیریت­های مختلف دارد. برای این منظور، روش تجزیه و تحلیل چشم‌انداز (LFA)  قادر است بطور مناسبی وضعیت ساختاری و عملکردی مرتع را با احتساب شاخص­های اساسی و ساده به صورت کمی نمایش دهد و مبنایی برای انتخاب مدیریت­های بهینه و پایدار ارائه کند. در این مطالعه باتوجه به اینکه در منطقه کجور نوشهر اقسام متفاوتی از مدیریت مراتع ازجمله قرق، چرا، شخم و مرتع‌کاری در شرایط تقریبا یکسانی به لحاظ خصوصیات تیپ­های گیاهی، جانوری، خاکشناسی، زمین‌شناسی و اقلیمی وجود دارد. نتایج مطالعه حکایت از آن دارد که قرق در اغلب ویژگی­های ساختاری و عملکردی بطور معناداری (05/0P<) مطلوب­تر از سایر مدیریت­ها بوده است و پس از آن مرتع‌کاری عملکرد مناسبی داشته‌اند. این در حالیست که مراتع شخم خورده هم از لحاظ ویژگی­های ساختاری و هم از لحاظ ویژگی‎های عملکردی بطور معناداری (05/0P<) دارای وضعیتی نامطلوب بوده­اند. بنابراین قرق می­تواند به‌عنوان گزینه مناسبی در حفاظت از منابع مرتعی این منطقه باشد.

کلیدواژه‌ها