نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، تهران، ایران

4 دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران

چکیده

زمین لغزش در بسیاری از مناطق شیبدار به علت وجود سازند‏های حساس، رطوبت و دیگر عوامل به صورت طبیعی و غیر قابل اجتنابی رخ می‏دهد. حوزه آبخیز طالقان نیز به علت وجود مساحت قابل توجهی از مارن‏های میوسن مستعد زمین لغزش می‏باشد.با احداث سد مخزنی طالقان و ایجاد دریاچه سد، شرایط رطوبتی و اکولوژیکی منطقه متفاوت شده است. در این مقاله عوامل مؤثر در ناپایداری دامنه‏ها (عامل شیب، جهت، ارتفاع، سنگ شناسی، کاربری اراضی، فاصله از جاده و فاصله از دریاچه) بررسی و نقش آنها با روش رگرسیون خطی چند متغیره در دو محدوده بزرگ (شعاع 1500متری و بیشتر نسبت به دریاچه) وکوچک (فاصله 450 متری از دریاچه) ارزیابی شد. بدین دلیل ابتدا نقشه پراکنش زمین لغزش‏ها با استفاده از عکس‏های هوایی، ماهواره‏ای وعملیات میدانی تهیه شد. از تلاقی نقشه پراکنش و عوامل مؤثر داده‏های لازم برای  ارزیابی عوامل مؤثر و در نهایت پهنه بندی بدست آمد. داده‏های اولیه در واحدهای مربعی100*100 متری تهیه شد. نتایج نشان داد که عامل فاصله از دریاچه در محدوده بزرگ تر تأثیری در لغزش نداشته؛ در حالی که با نزدیک شدن به دریاچه این عامل نقش داشت. در واقع دریاچه تأثیر محلی داشته و بیشتر تا شعاع 200 متری خود را مورد تأثیر قرار می‏دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Effective Factors on Landslide Hazard in Two Spatial Scales through Multiple Regressions(Case Study: Taleghan Watershed)

نویسندگان [English]

  • Elham Meshkati 1
  • Hassan Ahmadi 2
  • Aliakbar Nazari Samani 3
  • M.H Davoodi 4

1 M.Sc. Student of Watershed management, Islamic Azad University, Science and Research Branch. Tehran, IR.IRAN

2 Professor of Faculty of Natural Resources, Islamic Azad University, Science and Research Branch-Tehran, IR.IRAN

3 Associated Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran., IR.IRAN

4 Assistant Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, IR.IRAN

چکیده [English]

Landslide occurs inevitably and naturally in many slopes due to sensitive formations, moisture, and
other factors. Taleghan watershed is prone to landslide due to the presence of huge Miocene marl
masses. After construction of Taleghan reservoir dam, moisture and ecological condition of the
region changed. In this paper, factors impacting upon landslide hazard (slope, aspect, hypsometry,
geology, land use, distance to road, distance to lake) were studied and their role and importance on
this phenomenon were verified in a large (maximum distance of 1500 meter from lake) and a small
(maximum distance of 450 meter from lake) spatial scale. Thus, GIS maps of the above mentioned
parameters were provided using satellite and aerial images and field activities. All maps were
crossed with a resolution of 100m*100m. It was found out that the distance to the lake didn’t
influence upon landslide in a large spatial scale but it falls effective as the distance to the lake
reduces. In fact lake has a local effect and mostly influences at maximum 200 meter distance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • landslide
  • multi-variate regression
  • hazard zonation
  • Taleghan