بررسی اثر تیمارهای اسموپرایمینگ و هورموپرایمینگ بر جوانه‌زنی و رشد اولیۀ گونۀ مرتعی Festuca ovina تحت تنش خشکی (در شرایط آزمایشگاهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم مرتع، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

چکیده

پرایمینگ بذر تکنیکی است که به­واسطۀ آن بذور پیش از قرار گرفتن در بستر خود و مواجهه با شرایط اکولوژیکی محیط، به لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آمادگی جوانه­زنی را به­دست می­آورند. این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی در تابستان 1394 در آزمایشگاه مرتعداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. تیمارها شامل؛ اسموپرایمینگ (پرایم با نیترات­پتاسیم با دو غلظت 3/0 و 2/0 درصد)، هورموپرایمینگ (پرایم با اسید‌جیبرلیک با دو غلظت 500 و 1000 ppm) و تیمار شاهد بودند. همچنین سطوح تنش خشکی با استفاده از محلول پلی‌اتیلن­گلیکول 6000 (PEG) در سه سطح 0، 6- و 12- بار اعمال شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهای اسموپرایمینگ و هورموپرایمینگ و سطوح مختلف تنش خشکی بر روی جوانه­زنی و رشد اولیه گیاهچۀ گونۀ F. ovina در درصد جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی، طول ریشه‌چه، طول ساقه­چه، شاخص بنیه، ضریب آلومتری و متوسط زمان جوانه­زنی در سطح آماری 99 درصد تفاوت معنی­داری وجود دارد. به­طورکل نتایج حاکی از آن بود که تیمارهای اسموپرایمینگ نسبت به تیمارهای هورموپرایمینگ و شاهد دارای عملکرد مطلوب­تری بوده­اند و به­جز شاخص ضریب آلومتری، در سایر موارد نیترات پتاسیم 2/0 درصد در سطح خشکی 0 بیشترین تأثیر را بر جوانه­زنی و رشد اولیۀ این گونه داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of osmopriming and hormopriyming on germination and early growth of Festuca ovina under drought stress (in vitro)

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Abbasi Khalaki 1
  • Ardavan Ghorbani 2
  • Sahar Samadi Khanghah 3
1 University of Mohaghegh Ardabili
2 University of Mohaghegh Ardabili
3 University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Seed priming is a technique by which the seeds of the conditions before getting on their bed and ecological environment in terms of physiological and biochemical readiness to receive germination. Experiment was conducted using a completely randomized design in summer 2015 in rangeland laboratory– University of Mohaghegh Ardebili. Treatments include: osmopriming (primed with KNO3 with the Concentration of 0.3 and 0.2 %), hormopriming (primed with GA3 with the concentration of 500 and 1000 ppm) and control (distilled water). Drought stress was applied by using solution of PEG-6000 with three levels of 0, -6 and -12 bar. Analysis of variance showed that the osmopriming and hormopriming treatments and levels of drought stress had significant difference (p<0.01) on germination and early seedling growth of F. ovina in germination percentage, germination rate, root and shoot length, vigor index, allometric coefficient and mean germination time. In general, osmopriming had more desirable performance compared with hormopriming and control. Except allometric coefficient in other Indicators, NO3 0.2 % in drought 0, has had the most impact on germination and early growth of these species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Priming
  • Germination indices
  • Seedling growth
  • Stress
  • Sheep Fescue