ارزیابی تأثیرتراکم کشت آتریپلکس بر مواد آلی و پایداری خاکدانه‌ها (منطقۀ مورد مطالعه: اینچه‌برون، استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیابانزدایی دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد

2 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان

چکیده

پایداری خاکدانه­ها یکی از خصوصیات اصلی مؤثر بر فرسایش­پذیری و ویژگی­های اصلی هیدرولیکی و فیزیکی خاک است. همچنین شناسایی خصوصیات خاک مؤثر بر پایداری خاکدانه­ها از جمله ماده آلی در مناطقی که فرسایش خاک ناشی از الگوهای طبیعی پایداری خاکدانه­ها است، پایه و اساس استراتژی­های حفاظتی است. هدف این تحقیق اندازه‏گیری میزان مواد آلی و پایداری خاکدانه‌ها در سه تراکم مختلف کشت گونه آتریپلکس و تاثیر کشت این گونه بر این دو پارامتر است‏. بدین جهت، نمونه برداری به روش کاملا تصادفی در سه تراکم (200>)، (200-400 )و(400<) پایه در هکتار با 30 تکرار در سطح انجام گردید. پس از اندازه گیری پارامترهای مورد نظر در آزمایشگاه، آنالیز نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و جهت مقایسه میانگین ها از آزمون (T-test) استفاده گردید. نتایج نشان داد کشت آتریپلکس سبب افزایش معنی دار میزان ماده آلی خاک و پایداری خاکدانه‌ها نسبت به منطقه شاهد می‌شود. مقایسه وآنالیز داده‌ها در سه تراکم کم، متوسط و زیاد نشان می‌دهد میزان مواد آلی وپایداری خاکدانه از تراکم کم به زیاد روند افزایشی دارد. اعمال مدیریت‏های صحیح زراعی از طریق ایجاد امکان کشت و افزایش ماده آلی، باعث افزایش خاکدانه سازی و بهبود کیفیت خاک می‏گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effects of Density of Atriplex cultivation on Soil Organic Matter and Particles (Case Study: Incheborun, Golestan province)

نویسندگان [English]

  • roya vazirian 1
  • hamid reza asgari 2
1 PhD student. Arid Zone Management, Yazd University,Iran
2 assistant professor
چکیده [English]

Abstract:
Soil particles are one of the most effective characteristics related to erodibility and main hydrological and physical aspects of soil. This is important to understand soil characteristics which control soil stability in the case of conservation of soil structure. Also, recognizing critical soil properties such as organic matters in the regions, where soil erosion is resulted from natural patterns of aggregates will be fundamental key in conservation strategies. In this paper, organic matter measurement, discovery of particles stability and interactions between these two factors have been aimed. Sampling was done in three different densities (<200, 200-400 and >200 stand per hectare) and 30 replications. The results revealed that Atriplex spp. Increased soil organic matter and also soil stability. Different planting distances were not effective in level of 5%. Therefore; improvement of soil particles stability and controlling soil erosion in the study area depend on soil management and implication of soil conservation projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Soil particles stability
  • organic matter
  • Atriplex
  • Incheborun