نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکدۀ کویرشناسی، دانشگاه سمنان

2 عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

3 استاد مؤسسۀ تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

4 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات اقتصادی اجتماعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

چکیده

گیاهان مختلف اثرات متفاوتی را بر روی ویژگی‌های محیط اطراف خود به­ویژه خاک دارند. ویژگی‌های خاک نیز بر اثرات متفاوت این گیاهان بر روی آن­ها مؤثر است. اثر گیاهان بر تغییرات خاک مثبت یا منفی ارزیابی شده است. این تحقیق با هدف ارزیابی میزان و نوع تأثیر گیاه لگجی (Capparis spinosa L.) بر روی خصوصیات خاک سه منطقه با ویژگی‌های متفاوت خاک صورت گرفت. خاک‌های زیر اشکوب گیاه لگجی در سه عمق 30-0 و 60-30 و 90-60 سانتیمتری در مقایسه با خاک‌های بدون پوشش گیاهی در بین محل استقرار این گیاه در سه منطقۀ مختلف جغرافیایی با شش تکرار و مجموعاً 108 نمونه برداشت و در آزمایشگاه برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه‌ها اندازه گیری شد. برای پردازش آماری نتایج از نرم افزار SPSS.21 و برای مقایسۀ خصوصیات اندازه­گیری شده از آزمون‌های F و T غیر جفتی استفاده شد. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد اثرات گیاه لگجی برروی خصوصیات خاک‌های شور به صورت کاهش معنی‏دار و چشمگیر شوری و املاح خاک، کاهش SAR و بهبود برخی خصوصیات حاصلخیزی مانند افزایش پتاسیم قابل استفاده در این مناطق بود. در خاک­های دارای بافت سبک و متوسط غیر شور، افزایش معنی‏دار میزان پتاسیم قابل استفاده و کاهش SAR در خاک زیراشکوب لگجی مشهود بود. بنابراین با توجه به اثرات مثبت اکولوژیکی این گیاه می­توان آن را به عنوان گزینه‏ای مطلوب به منظور استفاده در اراضی بیابانی و بهبود وضعیت پوشش گیاهی مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of changes of some soil characteristics in natural habitats of Capparis spinosa in Bushehr province

نویسندگان [English]

  • Seyed Hasan Kaboli 1
  • Farhad Fakhri 2
  • Ali ashraf Jafari 3
  • Parviz Bayat 4

1 semnan

2 Semnan Uni

3 aajafari

4 Bushehr

چکیده [English]

Different plants have different effects on the characteristics of their surroundings, especially on the soil. Soil properties also have the different effects of these plants on them. In this research, the effect of capparis spinosa on the soil characteristics of three areas with different soil characteristics was evaluated. The under-floor soils of the capper plant in three depths of 0-30, 60-30 and 60-90 cm, compared to the non-vegetation soils, were taken in three different geographic regions with six replicates and a total of 108 depth samples, and in The laboratory measured some of their physical and chemical properties. SPSS software was used to analyze the data and to compare the measured characteristics with non-pairs F and T tests. The results showed that the effect of capper plant on the characteristics of saline soils is a significant reduction of salinity and soil salts, reducing SAR and simultaneously improving some of the characteristics of fertility, such as increasing the potassium available in these areas. Also, in soils with light and medium non-saline texture, significant increase in available potassium levels and SAR reduction were observed in the lagging soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soil
  • Capper
  • fertility
  • Electrical conductivity
  • Bushehr
[1]      Ahmadi Bani, M., Niknahad ghermakher, H., Marmaee, M and Azimi, M A. (2016). Effects of planting Vetiver grass (Chrysopogon zizanioides) on some soil physico-chemical characteristics (A case study: Kechik station, Maraveh tapeh, Northen Iran, Journal of Rangeland, (9)3, 268-280.
[2]      Arany, A.M., Azimzadeh, H., Ekhtesasi,M.R., Imantalab, N and Dolati, A. (2015). Investigation of morphological changes and nebkha formation in Capparis deciduas and C. spinosa in arid lands, Journal of Range & Watershed Management, 67(3), 475-485.
[3]      Bath, E. (1989). Effects of heavy metals in soil on microbial processes and populations (a review). Water air soil pollution, 47, 335-379.
[4]      Del Valle, H.F., Rosell, R.A and Bouza, P.J.(1999). Formation, distribution and physicochemical properties of plant litter in shrub patches of Notheastern Patagonia, Arid Soil Research and Rehabilitation, 13(2), 105-122.
[5]      Lansky, E.P, Paavilainen, H.M, Lansky, S. (2014). Cappar the Genus Capparis. CRC Press.
[6]      Gray, J. M. and Murphy, B.W. (1990). Parent Material and Soils. DLWC Technical Report.
[7]      Jafari, M., Niknahad, H. and Erfanzadeh, R. (2004). Effect of Holoxylone plantation on some soil characteristics and vegetation cover, case study: Hossein Abad-e-Mishmast region of Qom province. Desert, (8), 152-162.
[8]      Mahdavi, S.K., Azaryan, A., Javadi, M and Mahmoodi J. (2016). Effects of flood spreading on some physic-chemical properties and soil fertility (Case study: Band-E Alikhan area, Varamin). Journal of Rangeland, 10(1), 68-81.
[9]      Motamedi J., Alizadeh A and Alemzadeh Gorji, A. (2015). Effect of vegetation patches as microhabitat on changing soil properties (Case study: saline rangelands of Tez Kharab in Urmia), Journal of Range & Watershed Management, 68(1), 149-158.
[10]   Najafi Ghiri, M., Mahmoudi, A., Askari, S and Farokhnejad, E. (2017). Soil-plant interaction in salt marsh of Korsia region, Darab, southeastern of Fars province. Journal of range and Desert, 131: 140-79.
[11]   Ramazani, M., Taghavi, M., Masoudi, m., Riahi, A and Bahbahani, N. (2009).The evaluation of drought and salinity effects on germination and seedling growth Cappar (Capparis spinosa L.) Journal of Rangeland, 2(4), 411-420.
[12]   Rhizopoulou, S and Kapolas, G. (2015). In situ study of deep roots of Capparis Spinosa L. during the dry season: Evidence from a natural “rhizotron in the ancient catacombs of Milos Island (Greece). Journal of Arid Environments, 119, 27-30.
[13]   Rynolds, J.F., Viginia, R.A., Kemp, P.R., De Soyza, A.G and Termal, D.C. (1999). Impact of drought on desert shrubs: effects of seasonality and degree of resource island development. Ecological Monographs, 69, 69-106.
[14]   Saravani Ghayour, B., Mohammadi S., Sanchooli M and Pahlavanravi A. (2013). The evaluation of effect of Capparis Spinosa on soil characteristics for management rangeland as a part of the environment(A Case study Sistan Iran), International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5(7), 785-788.
[15]   Schade, J.D., Collins, S.L., Sponseller, R and Stiles,A. (2003). The influence of mesquite on understory Vegetation: effects of landscape position. Journal of Vegetation Science, 14, 743-750.
[16]   Zhenghu, D., Hanglang, X., Xinrong, L., Zhibao, D and Gang, W. (2004). Evolution of soil properties on stabilized sands in the Tengger Desert, China. Geomorphology, 59: 237-246.