نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکدۀ مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء (ص) بهبهان، ایران.

2 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء (ص) بهبهان، ایران.

3 دانشیار گروه مرتعداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

چکیده

مطالعۀ حاضر به بررسی تأثیر عملیات اصلاحی کاشت درخت کهور (Prosopis juliflora) احداث کنتور فارو و کاشت درخت اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، در مرتع چاه شیرین شهرستان بهبهان پرداخته است. در این مطالعه، در کنار هر تیمار با عملیات اصلاحی یک تیمار بدون عملیات اصلاحی به عنوان شاهد انتخاب گردید. نمونه­برداری خاک به­صورت تصادفی سیستماتیک در طول 3 ترانسکت 100 متری در دو عمق 30-0 و 60-30 سانتی­متری خاک در هر سایت عملیات اصلاحی و شاهد مجاور آن انجام گرفت. نمونه­های خاک به آزمایشگاه منتقل شده و فاکتورهای نیتروژن، فسفر، پتاسیم، ماده آلی، کربن آلی، آهک، درصد رس، سیلت، شن، هدایت الکتریکی و اسیدیته اندازه­گیری شد. نتایج مقایسۀ میانگین خصوصیات خاک با استفاده از آزمون t مستقل نشان داد که فاکتورهای مورد بررسی در سطح 1 درصد و 5 درصد نسبت به منطقۀ شاهد دارای تفاوت معنی­دار هستند. همچنین نتایج حاصل از تجزیۀ واریانس ANOVA در بین تیمارهای عملیات اصلاحی در عمق اول و دوم برای فاکتورهای فسفر، پتاسیم، مادۀ آلی، کربن، آهک و EC نشان دهندۀ تفاوت معنی­داری در سطح 1 درصد است. به طور کلی سه عملیات اصلاحی انجام شده تأثیرات مثبت بر روی خصوصیات خاک داشتند؛ کاشت درخت کهور و احداث کنتور فارو دارای شرایط بهتری نسبت به سایت کاشت درخت اکالیپتوس هستند. بنابراین با مطالعات بیشتر و پایش در این زمینه می­توان به نقش مدیریت و اجرای صحیح عملیات اصلاح مرتع، در مراتع مختلف کشور پی برد و برای تداوم یا جایگزینی آن­ها با عملیات مناسب تصمیم گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of restoration action on physical and chemical properties of soil (Case study: Behbahan Chahshirin Rangelands)

نویسندگان [English]

  • alam cheraghian 1
  • Somayyeh Dehdari 2
  • mohammad faraji 2
  • Ali Ariapour 3

1 behbahan university

2

3 Department of Natural Resources, Islamic Azad University, Boroujerd Branch

چکیده [English]

The present study investigates the effect of restoration actions on Mesquite tree planting, the construction Furrow Contour actions and Eucalyptus tree planting on physical and chemical properties of soil in a Chahshirin in 75 km of Behbahan city. In this study, along with each treatment, a non-operational correction treatment was selected as a control, two of which were adjacent to each other. Systematic random sampling was carried out during 3 transects of 100 meters in two depths of 30-0 and 60-30 cm soil in each site of correction and control. Soil samples were transferred to the laboratory and nitrogen, phosphorus, potassium, organic matter, organic carbon, lime, clay, silt, sand, electrical conductivity and acidity factors were measured. The results of the independent t-test showed that the factors studied had a significant difference at the level of 1% and 5% compared to the control area. Also, the results of analysis of variance ANOVA between correction treatments in the first and second depths for phosphorus, potassium, organic matter, carbon, lime and Ec showed a significant difference at 1% level. Also, for nitrogen at the first depth and the amount of silt and sand in the second depth, a significant difference was observed at 1% level. In other words, it was observed that the three restoration actions carried out had positive effects on the soil properties; the planting of the tree and the construction of the Farrow Contour had better conditions than the Eucalyptus tree plant site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chahshirin
  • Furrow Contour
  • Mesquite tree
  • Eucalyptus tree
  • soil
  • Restoration of pasture