نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

2 مربی گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

3 مربی گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

چکیده

امروزه روش­های سنجش از دوری کارایی بالایی در برآورد صحیح تغییرات جزئی حرارتی و پایش تغییرات اقلیمی دقیق اراضی داشته است. مطالعۀ حاضر در ابتدا با استفاده از تکنیک­های سنجش از دور به تأثیر کاربری اراضی بر شاخص حرارتی، سپس کارایی باندهای حرارتی در تعیین دمای کاربری اراضی و در نهایت تعیین شاخص دمای سطح زمین در هر کاربری با استفاده از الگوریتم پنجرۀ مجزا در منطقۀ بندر امام خمینی استان خوزستان پرداخته است. در ابتدا شاخص پوشش گیاهی، با نسبت­گیری اختلاف بازتاب باند مادون قرمز نزدیک و باند قرمز با تصاویر ماهوارۀ لندست 8 و مودیس، سپس به تهیۀ نقشۀ دمای سطح زمین در چهار فصل پرداخته شد. الگوریتم پنجرۀ مجزا، یکی از الگوریتم­های کاربردی و دقیق سنجش از دوری است که با حذف اثرات جوی می­تواند دمای سطحی زمین را به صورت منطقه­ای پایش و اندازه­گیری نماید. نتایج مقایسۀ دو باند ­حرارتی نشان داد، باند­ حرارتی 11(7/3RMSE= )، به دلیل طول موج بالاتر، از دقت بالاتری (ضریب تبیین 9/0)، در برآورد دمای سطحی، خصوصاً در دماهای بالا، نسبت به باند حرارتی10 (4/4RMSE= ) برخوردار است. نتایج برآوردها در نقاط کمینه و بیشینۀ دمای کاربری­های مختلف نشان داد، مناطق صنعتی و کارخانه­ها­، با جذب طول موج مادون قرمز حرارتی و افزایش گسیل­مندی، نسبت به پوشش­های درختی و رودخانه­ها تأثیر بیشتری در بالا بردن میانگین نسبی دمای منطقه در محدودۀ صنعتی و شهری داشته­اند. با صنعتی شدن منطقه، میزان شاخص پوشش گیاهی با افزایش دمای هوا، کاهش یافته است. به­طوری­که کمترین میزان پوشش گیاهی در ماه مرداد (42/0-) و بیشترین مقدار در مهرماه (35/0) برآورد شد.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment the Effect of Land use based on changes of the land surface temperature index in urban basins (Case Study: Bandar-e Emam Khomeyni, Khuzestan (

نویسندگان [English]

  • Amin Zarratipour 1
  • marjan firoozinejad 2
  • Khalil Delfan Hasanzadeh 3

1 Assistant professor

2 instructor

3 Department of Horticulture, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan

چکیده [English]

Abstract

The phenomenon of climate change and global warming and its impact on different ecosystems Needed extensive studies. For this purpose, was done Study of the efficiency of thermal bands and land use changes in determining the surface temperature index using a separate window algorithm in the Bandar-e Emam Khomeyni of Khuzestan province by Landsat 8 satellite imagery. Based on this, was used vegetation index (NDVI) for band ratio between the red and near infrared bands to prepare the LST map and were used four seasonal images in 2016-2017 years. The results of the comparison of the two thermal bands showed that the thermal bond 11 is higher accuracy than the thermal bond 10 (RMSE = 3.6 for the band 11 and RMSE = 4.4 for the band 10) because the wavelength of it is higher. Also, the estimation of the comparison of satellite imagery data with ground truth showed a high accuracy (R2 =0.9). Comparing the temperature of the users was determined that the industrial and urban areas more effective on increasing LST than the vegetation and water areas. Base on bands ratio between near and red infrared bands showed that the vegetation index decreased with increasing temperature. So, the lowest amount of vegetation was estimated in August (-0.42) and the highest was in October (0.35).

کلیدواژه‌ها [English]

  • surface temperature
  • Landsat 8
  • thermal bands
  • Single window
  • Bandar-e Emam Khomeyni