نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشیار گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 استادیار گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 دانشیار گروه فیزیک فضا، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

نوسان اطلس شمالی (NAO) یکی از سیگنال‌های بزرگ مقیاسی است که نیمکرۀ شمالی زمین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحقیقات مختلفی هم‌تغییری بارش‌های ایران با NAO را در مقیاس‌های ماهانه تا سالانه بررسی کرده‌اند. این تحقیق مقیاس‌ زمانی هفتگی را در نظر گرفته است. متغیر بارش روزانه در دورۀ آماری (2016-1979) از پایگاه ERA-Interim اخذ و میزان تطابق آن با نقاط مرجع زمینی با روش همبستگی پیرسون بررسی شد. نتایج نشان داد مقدار بارش سالانه در مناطق مرطوب کشور به­ویژه ناحیۀ خزر کم برآورد است. همچنین، همبستگی میانگین هفتگی بارش شبکه و سینوپتیک در حاشیۀ غربی، شمال شرقی و جنوب شرقی کشور بیشترین و در نواری به موازات خط غربی-شرقی (نواحی میانی) کمترین است. این همبستگی به ترتیب از زمستان به پاییز و بهار کاهش می‌یابد. بررسی سری زمانی فراوانی نسبی رخدادهای شدید NAO در مقیاس هفتگی نشان داد این سیگنال دارای دو اوج فعالیت در سال است که در انتخاب دورۀ زمانی بررسی رابطۀ بارش­های ایران و NAO مورد استفاده قرار گرفت. ضریب همبستگی متقابل پیرسون بین بارش میانگین متحرک هفتگی شبکه و NAO برای هر سال جداگانه محاسبه شد و نتایج نشان داد هم تغییری در تمام سال‌ها به طور کلی دارای یک رفتار خاص نیست، اما فراوانی نسبی هم­تغییری مستقیم بیشتر از معکوس است و از شمال به جنوب کاهش ‌می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Association between North Atlantic oscillation and precipitation in Iran with weekly time scale

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Seyyed Nezhad Golkhatmi 1
  • Javad Bazrafshan 2
  • Arezo Nazi Ghameshlou 3
  • Parviz Irannejad 4

1 پردیس کشاوری و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 Associate Prof.

3 Associate Prof.

4 Associate Prof.

چکیده [English]

North Atlantic Oscillation (NAO) is one of large-scale signal that affects the north hemisphere. Various studies have investigated the correlations between Iran’s precipitations and North Atlantic Oscillation from monthly to yearly scales. This study has considered weekly time scale. The daily precipitation variable was obtained from the ERA-Interim database (grid) and its compliance with ground reference points (synoptic) were investigated (1979-2016). The results showed that the amount of annual precipitation in regions with more humidity, especially in the Caspian region, is underestimated. Also, the correlation between grid and synoptic precipitation data in the western, northeastern and southeastern area of the country is the highest and in the strip parallel to the western-eastern line (the middle areas) is the lowest (weekly average). This correlation decreases from winter to autumn and spring, respectively. A review of the time series of the sever events of NAO during the year with the weekly scale showed that this signal had two peaks, which was used to select the time period of assessing the relationship between precipitation in Iran and NAO. The results showed that the correlation between grid precipitation and NAO is not completely direct and relative frequency of direct correlation is more than non-direct type and decreases from north to south.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NAO
  • weekly moving average of precipitation
  • ERA-Interim
  • Iran