نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای طبیعی، دانشگاه هرمزگان.

2 کارشناس ارشد مرتعداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان.

3 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان.

4 دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

چکیده

در سواحل استان هرمزگان، گونه‌های گیاهی وجود دارند که به فاصلۀ کمی از خط ساحلی رشد و استقرار یافته‌اند، به نظر می‌رسد این گونه‌ها قابلیت آن‌را داشته‌باشند که به‌عنوان گونه‌ای کاربردی جهت احیاء اراضی ماسه‌ای ساحلی مورد استفاده قرار گیرند. هدف اصلی این مقاله، تعیین بهترین روش تکثیر Halopyrom mucronatum, Aeluropus lagopoides, Sporobolus arabicus  به عنوان سه گونۀ گیاهی بومی سواحل ماسه‌ای شرق استان هرمزگان است. با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای مناطق انتشار گونه‌های مذکور در سواحل هرمزگان مشخص شد. با مراجعه به عرصه و جمع‌آوری استولن و بذر، اقدام به تولید نهال گلدانی شد. پس از کاشت، نهال‌ها آماربرداری شده و به کمک آزمون‌ فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار 21 نمونه‌ای و با تیمارهای مختلف، بهترین روش تکثیر برای هر یک از گونه‌های انتخابی معرفی شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده، بیشترین درصد ظهور نهال هر سه گونه مربوط به تیمار قلمه‌های استولن بود (6/91 درصد) و کمترین درصد رویش متعلق به شاهد (9/7 درصد) و تیمار اسید جیبرلیک 1000 پی پی ام  به مدت 12 ساعت در دمای c°20 (صفر درصد) بر روی بذر بود. به نحوی که در تیمار اسید جیبرلیک هیچ رویشی مشاهده نشد. از بین سه گونۀ فوق، تولید نهال Spo. arabicusبا روش استولون با 100 درصد و خیساندن بذر (شاهد) با 4/52 درصد از موفقیت بیشتری همراه بود. با توجه به این نتایج به نظر می‌رسد بهترین روش تولید نهال گونه‌های مذکور، استفاده از قلمه‌های استولن با موفقیت 81 تا 100 درصد باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of appropriate methods for propagation of three native grasses of Coastal Sand Masses of Hormozgan Province, IRAN by Seed and Stolon

نویسندگان [English]

  • Akbarian Mohammad 1
  • Rahman Asadpour 2
  • Maryam Moslehi 3
  • Omid Zakeri 4

1 Department of Geography, University of Hormozgan, Bandarabbas, Iran

2 Agricultural Research and Education Center of Hormozgan, Bandarabbas, Iran

3 Agricultural Research and Education Center of Hormozgan, Bandarabbas, Iran

4 Ph.D. Candidate of Range Management, Islamic Azad University.

چکیده [English]

On the coast of Hormozgan province, there are halophytic grasses distributed in coastal plain, near to the coastline. They are potential forage crops which could be used to reclamation of coastal sandy saline soil deserts. The aim of this study is introducing of suitable methods for seedling production of Halopyrom mucronatum, Aeluropus lagopoides and Sporobolus arabicus as native grasses of coastal sand masses in the eastern part of Hormozgan Province, Iran. The geographical distribution of Halo. mucronatum, Ael.lagopoides and Spo.arabicus was obtained by the help of literature review. In next stage with Referring to the field and collecting stolons and seeds of these species, seedlings were produced from cutting stolons and seeds. After planting, the percentage of produced seedlings was recorded. Using appropriate statistical tests, the best way of reproduction for each of the selected species was introduced. Test treatments were include of soaking in boiling water, soaking in acid gibberellic (1000 ppm) and stolones cuttings. Based on the results, the highest percentage growth of all three species was cutting treatment (91.6%) and the lowest percentage growth were in the control (7.9%) and treatment of gibberellic acid on seeds (0%). So that in the acid gibberellic treatment, no growth was observed. Of the three species, propagation of Spo. arabicus was more successful by stolon (100%) and seed or control method (52.4%). Based on these results, it seems that the best method for producing seedlings of these species is using stolon cuttings with 81 to 100% success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coastal grasses
  • seedling production
  • stolon
  • vegetative propagation