نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

امروزه سرمایه اجتماعی یکی از عوامل اصلی در توسعه پایدار کشورها می‌باشد و بعد اجتماعی توسعه پایدار بدون توجه به مشارکت و بعد اجتماعی آن محدوده امکان پذیر نمی‌باشد. در این تحقیق سعی شده است از طریق روش تحلیل شبکه و شاخص-های سطح کلان و خرد شبکه ذینفعان محلی (بهره‌برداران منابع آب) سامان عرفی تلوبین در شهرستان میامی استان سمنان، میزان سرمایه اجتماعی شبکه سنجش و همچنین قدرت‌های اجتماعی و رهبران محلی موثر در تحقق توسعه پایدار محلی مشخص شوند. نتایج نشان می‌دهد که میزان سرمایه اجتماعی بر اساس پیوندهای اعتماد و مشارکت به ترتیب در حد متوسط و ضعیف بوده و سرمایه اجتماعی در این روستا متوسط رو به ضعیف سنجش شده است. بر اساس نتایج بدست آمده می‌توان استدلال نمود تقویت اعتماد و مشارکت اجتماعی دراین روستا جهت افزایش سرعت گردش اطلاعات و منابع و همچنین افزایش یگانگی و اتحاد در بین ذینفعان الزامی است تا از این طریق بتوان توسعه پایدار محلی را به شکلی مطلوب در منطقه مستقر ساخته و به موفقیت در این زمینه دست یافت. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده، کنشگران Gh-Ar و Mo-Ar قدرت کلیدی در بین بهره‌برداران سامان عرفی تلوبین شناخته شدند. این افراد به دلیل اقتدار و نفوذ اجتماعی بالا می‌توانند نقش مهمی در جهت ایجاد ارتباط بین نهادهای دولتی و سایر بهره‌برداران در جهت تحقق توسعه پایدار روستایی ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Social Capital of Beneficiaries toward sustainable Rural Development ( Case study: Telobine village, Mayamey county, Semnan province)

نویسندگان [English]

  • hosein Saemipour 1
  • Arash Malekian 2
  • Mehdi Ramezan zadeh lasbuei 3

1 Ms.c Student of Gratuated of Dedesertification, faculty of natural resources, university of Tehran

2 Associate of faculty of natural resources, university of Tehran

3 Mazandaran University

چکیده [English]

Sustainable development will not be realized in any country unless social capital is reinforced. Accordingly, present study made an attempt to measure social capital of local beneficiaries network in traditional boundary of Telobine in Mayamei county, Semnan province through network analysis approach considering macro and micro level indexes. Besides, social powers and local leader playing critical role in sustainable development will be identified. Based on trust and participation ties, level of social capital was respectively moderate and weak and social capital of the village was estimated weakening . It can be argued that reinforcement of trust and participation in this village essential for faster knowledge and resource transfer and also for better unity of beneficiaries. It was as well revealed that Gh.Ar and Mo.Ar are core actors among Telobin traditional boundary beneficiaries. High authority and social influence of these actors contribute greatly to the establishment organizations and other beneficiaries toward rural sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • local
  • sustainable development
  • social network analysis
  • Telobin village