ارزش رجحانی گیاهان علوفه‌ای چراگاه گاو در مراتع کوهستانی لاوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ایران.

چکیده

حفظ و نگهداری از مراتع نیازمند فنون مدیریت علمی است. شناخت واکنش­های گیاهان به چرا و رفتار دام ها هنگام چرا از عوامل مدیریت بهینه و پایدار مراتع است. برای مدیریت بهینه مراتع کوهستانی، پژوهشی در چراگاه گردنه لاوش انجام شد. این مرتع در منطقۀ حفاظت شدۀ البرز مرکزی، واقع شده است، و توسط گاو دورگ بومی تعلیف می­شود. شاخص­های پوشش گیاهی در طی سال­های 1397تا 1398 با 30 پلات 1 در 1 متر، در 3 نوار ترانسکت موازی با طول 100 متر و فاصلۀ 50 متر از یکدیگر، در عرصۀ قرق و عرصۀ تحت تعلیف دام اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد مقدار مصرف علوفۀ گاوها، تقریباً دو برابر ظرفیت مرتع بود. ارزش رجحانی اکثر گونه­های مورد مطالعه به روش مصرف علوفه­ای، بین32 تا 35 درصد ارزیابی شد. طبقۀ خوشخوراکی و درصد زمان چرای گونه­ها به روش زمان سنجی با استفاده از دوربین فیلم­برداری تعیین شد. پراکنش و درصد پوشش در ماه آخر فصل چرا بر مدت زمان تعلیف از گونه مؤثر بود. گاوهای دورگ این مرتع اشتیاق یکسان برای تعلیف اغلب گونه­ها داشتند. به­جز سه گونه از گندمیان، Bromus tomentellus،­­ Alopecurus textilis و Hordeum brevisubulatum که در مرحلۀ رشد رویشی خوشخوراک­تر بودند. مدیر مرتع برای محاسبۀ میانگین وزنی درصد ارزش رجحانی هر تیپ گیاهی، دامنه­ای از انتخاب تصمیم­گیری دربارۀ هر یک از شاخص­های تولید گونه­های گیاهی، درصد پوشش و تراکم را با توجه به نوع تیپ پوشش گیاهی، اهمیت نقش هر گونۀ گیاهی و سایر شرایط محیطی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preference value of forage plants for cattle grazing in pasture of Lavash mountainous rangelands

نویسنده [English]

 • ّFarhad Azhir
Faculty member of Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
چکیده [English]

Knowledge of livestock grazing behavior is one of factors of optimal and sustainable rangeland management. For optimal management of mountain rangelands, a study was conducted in the rangelands of Lavash. This is located in the Central Alborz Protected Area, and grazed by native hybrid cows. Measuring the vegetation characteristics of the rangelands those areas with 30 plots of 1 × 1 square meter, in three survey strips parallel transects with a distance of 50 meters from each other's, and a length of 100 meters in 2018 and 2019. According to the obtained results, the amount of forage consumption was almost twice of what was range capacity. The preference value of most of the studied species was estimated between 32 and 35% by weighing usage forage method. Palatability category and grazed time percent of each plant species was determined by using camera recording. Plant distribution on rangeland and plant cover percent effected on grazed time percent in the last month during grazing season. Hybrid cattle had unique desire to breed most of the species except for three species belong to Poaceae, Bromus tomentellus, Alopecurus textilis and Hordeum brevisubulantum which were considered more palatable. To calculate the weighted average percentage of preference value of each plant type, rangeland manager could be choose a range of decisions about each of the plant species indices include: range production, plant coverage percentage, and plant density, according to the type of vegetation type, the importance of the role of each plant species and other environmental conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Forage
 • Preference value
 • Cattle
 • Mountain rangelands
 • Lavash
 • Mazandaran
 • [1] Arzani, H. and Naseri, K. (2007). Feeding livestock on pasture, Tehran University press. (In persian)

  [2] Arzani, H. (2008). Forage Quality and Daily Requirement of Grazing Animal, University of Tehran. (In persian)

  [3] Azhdari, G., Arzani, H., Tavili, A., Feghhi, J. (2009). Determining Criteria of Utilization Level in Different Types of Taleghan Rangelands, rangeland and watershed management, 62 (3): 329-340. (In persian).

   

  • 1 [4] Azhir, F., Gholami, H., (2010). Determination of cattle forage consume in Lavash mountainous rangelands, 8th National Congress of Agricultural Extension and Education Sciences, Natural Resources and Sustainable Environment, 27-28, November, Karaj , Iran. (In persian)

  [5] Clive, J.C.P., (2018). Principle cattle production 3rd edition, CABI international, Australia, P.273.

  [6] Cook, C., (1966). Development and use of foothill range in Utah, Utah Agriculture, 461:47.

  [7] kandari, N., Alizadeh, A., Mahdavi, F., (2008). Rangeland policies in Iran, the Organization of Forests and Rangelands and Watershed Management. (In persian)

  [8] Fayaz, M., Nateghi, S., Yeganeh, H., Mirhaji, T. S., Mousavi, A., (2013). Capability two timing and preference index methods to determine palatability, Journal of range and watershed management, 66(3), pp 456-447.

  [9] Fayyaz, M., Bayat, M., Aghajanloo, F., Akbarzadeh, M., Ehsani, A., Ahmadi, A., Saghafi Khadem, F., Hoseini(Reza), S.A., Hasani, J., Habibian, S.H., Zahedi, S., Khodahami, G., Rashvand, S., Sanadgol, A.A., Saedi, K., Siahmansoor, R., Shirmardi, H.A., Shooshtari, M.R., Ali Akbarzadeh, E., Farahpoor, M., Ghasriani, F., Ghaemi, S.M., Ghelichnia, H., Karimi, G., Mir Akhorli, R., Moosavi, S.A., Mirhaji, S.T., Najibzadeh, M.R.,  (2017). Determining the amount of harvestable forage in rangelands semi-steppic and high mountains rangelands of Iran, Forests and Rangelands Research Institute, Volume one. (In persian)

  [10] Fayyaz, M., Bayat, M., Aghajanloo, F., Akbarzadeh, M., Ehsani, A., Ahmadi, A., Saghafi Khadem, F., Hoseini(Reza), S.A., Hasani, J., Habibian, S.H., Zahedi, S., Khodahami, G., Rashvand, S., Sanadgol, A.A., Saedi, K., Siahmansoor, R., Shirmardi, H.A., Shooshtari, M.R., Ali Akbarzadeh, E., Farahpoor, M., Ghasriani, F., Ghaemi, S.M., Ghelichnia, H., Karimi, G., Mir Akhorli, R., Moosavi, S.A., Mirhaji, S.T., Najibzadeh, M.R.,  (2018). Determining the amount of harvestable forage in rangelands semi-steppic and high mountains rangelands of Iran, Forests and Rangelands Research Institute, Volume II. (In persian)

  [11] Fayyaz, M., Nateghi, S., Yeganeh, H., Mousavi, S. A., (2013). Determining the preference value of Bromus tomentellus by two methods of chronology and preference index, Journal of Rangeland and Watershed Management, 66 (3), 447-455. (In persian)

  [12] Fayyaz, M., Yeganeh badrabadi, H., Ahmadi, A., Saghafi Khadem, F., Khodahami, G., Hoseini(reza), S. R., Hasani, J., Habibian, S.H., Rashvand, S., Zare, N., Saedi, K., Siahmansoor, R., Shirmardi, H.A., Shoosshtari, M., Ghelichnia, H.,  Ghaemi, S.M., Karimi, G., Mirakhorli, R., Moosavi, S.A., Mirhaji, S.T., Najibzadeh, M.R., Hoseoni Bamrood, G.R., Saeedfar, M., Ali Akbarzadeh Aleni, E., (2015). Preferential value of range plants of Iran semi- steppic and high mountains rangelands of Iran, Tehran, Forest and Rangeland Research Institute, Volume One. (In persian)

  [13] Fayyaz, M., Yeganeh badrabadi, H., Ahmadi, A., Saghafi Khadem, F., Khodahami, G., Hoseini(reza), S. R., Hasani, J., Habibian, S.H., Rashvand, S., Zare, N., Saedi, K., Siahmansoor, R., Shirmardi, H.A., Shoosshtari, M., Ghelichnia, H.,  Ghaemi, S.M., Karimi, G., Mirakhorli, R., Moosavi, S.A., Mirhaji, S.T., Najibzadeh, M.R., Hoseoni Bamrood, G.R., Saeedfar, M., Ali Akbarzadeh Aleni, E.,  (2016). Preferential value of range plants of Iran semi- steppic and high mountains rangelands of Iran, Tehran, Forest and Rangeland Research Institute, Volume two. (In persian)

  [14] Fayyaz, M., Yeganeh, H., Piri Sahragard, H., Ghaemi, M., Sur, A., (2015). Studying preference value of saline rangeland species of urmia by crossbred cows using timing method, Journal of Watershed Management Research, spring: 96-103. (In persian)

  [15] Ghelichnia, H., (2011). Final report on the preference value of rangeland species and livestock grazing behavior of Nikchal site in Mazandaran province, Institute of Forests and Rangelands. (In persian)

  [16] Ghelichnia, H., (2018). Alam Kooh is a symbol of Alborz rangelands and high peaks, Iranian Nature Magazine, Publications of the Institute of Forests and Rangelands, 3 (4), 83-84. (In persian)

  [17] Gillen, R., Krieger, w., Miller, R., (1984). Cattle distribution on mountain rangeland in northeastern Oregan. Range Management, 37: 549-553.

  [18] Gipson, T., Villaquiran, M., Joseph, J., and Goetsch, A., (2003). Special temporal relationships of grazing goats and sheep and their guardian dog monitored by global positioning system collars, animal Sciense, 81(1):326.

  [19] Krueger, W., (1983). Cattle grazing in managed forests, Range management, 27:  258-262.

  [20] Martin, S. C., and Ward, D. E., (1967). Salt and meal-salt help distribute cattle use on semi desert range. Journal of Range Management, 26: 94-97.

  [21] Moghadam, M. R., (1998). Rangeland and Rangeland, University of Tehran Press. (In persian)

  [22] Fayaz, M., Piry Sahragard, H., Yeganeh, H., Anvar, S., Ghaemi, M., (2014).  Study of grazing behaviour of hybrid cows in the rangeland of Tezkharab , Rangeland and Watershed Management (Natural Resources of Iran), Winter, 66 (4): 549-563. (In persian)

  [23] Pas, Monte Rouquette JR., Aiken, Glen E., (2020). Management strategies for sustainable cattle production in southern pastures, Academic Press, P. 355.

  [24] Pond, W. G., Bell, A. W., (2005). Encyclopedia of Animal Science, Marcel Deker, New York Press, pp: 354.

  [25] Skiles, J. W., (1984). A review of animal preference in developing strategies for rangeland management: A report prepared by committee on developing strategies for rangeland management,   national research council/ national academy of science , West view press, Bouldor, Volorado, : 153-211.

  [26] Taghanpoor, M., Ismaili, M., Gharabash, M., Fakhireh, A., (2019). Comparison of camel and cattle grazing behavior during the different seasons in Golestan province (Case study: Chapar-Ghoymeh rangelands of Gonbad-Kavous), Rangeland Scientific Research Journal, 13 (3): 398-407. (In persian)

  [27] Thomas, H. S., (2009). The Cattle health handbook preventive care disease treatments & emergency procedures for promoting the well-being of your beef or dairy herd, Storey Publishing, P: 604.

  [28] Vallentine, J.F., (2000). Grazing management, Academic Press, 2nd Edition, P: 659.

  [29] Yeomans, M., Blundell, J., Leshem, M., (2004). Palatability: Response to nutritional need or need-free stimulation of appetite, British Journal of Nutrition, 92, Suppl (Suppl. 1): 3-14.