نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته همزیستی با بیابان- گرایش توسعه و عمران مناطق بیابانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

5 استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

فرسایش بادی یکی از جنبه‌های مهم تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمه‌خشک محسوب می‌شود، به‌طوری‌که حدود ۲۰ درصد مساحت اراضی دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده است. باد با جابجایی تپه‌های ماسه‌ای فرایند بیابان‌زایی را تشدید می‌کند؛ بنابراین تثبیت و جلوگیری از آن‌ها ضروری است. راهکار مبارزه با این پدیده کاهش سرعت باد یا افزایش پوشش سطحی و بالا بردن مقاومت خاک در برابر بادهای فرساینده می‌باشد. استفاده از انواع مالچ‌ها یا خاک پوشش‌ها یکی از روش‌هایی است که به شکل گسترده به‌منظور تثبیت ماسه‌های روان به کار می‌رود. بدین منظور تحقیقی در ایستگاه پژوهشی مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با بیابان شهرستان کاشان انجام شد؛ که هدف اصلی از این طرح بررسی اثر تیمار مالچ بیوپلیمر در سه غلظت (۱۵%، ۳۰% و ۶۰%)، بر روی رطوبت سه عمق ماسه (عمق اول ۵-۰ سانتی‌متر، عمق دوم ۱۰-۵ سانتی‌متر و عمق سوم ۲۰-۱۰ سانتی‌متر) و بررسی این مالچ نسبت به حالت عدم وجود مالچ بر روی ماسه است؛ که نتایج نشان از نگهداشت رطوبت در ماسه های مالچ پاشی شده نسبت به تیمار شاهد داشتند و ازنظر آماری اختلاف معنی داری بین رطوبت عمق های مختلف ماسه مالچ پاشی شده نسبت به تیمار شاهد وجود داشت و در بین سه عمق اول، دوم و سوم، عمق اول بیشترین افزایش نگهداشت رطوبت را نسبت به شاهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of biopolymer mulch effects on water holding capacity in sand (case study: sand dunes of Kashan)

نویسندگان [English]

 • Mohsen Asadollahi 1
 • Mohammad Jafari 2
 • vahid sayare 3
 • Ali esmaeili 4
 • Mohammad Tahmoures 5

1 Department of Rehabilitation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural Resources, University of Tehran

2 Department of Rehabilitation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural Resources, University of Tehran

3 Department of Rehabilitation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural Resources, University of Tehran

4 Department of Rehabilitation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural Resources, University of Tehran

5 Soil Conservation and Watershed Management Department, Zanjan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Wind erosion is one of the most important aspects of land degradation in arid and semi-arid regions, which 20% of land area of the world has been influenced by wind erosion. The wind increases the desertification process by displacing sand dunes. Therefore, the stabilizition and preventing the moving sands is essential. A strategy to combat this phenomenon is to reduce wind speed or to increase surface cover and soil resistance against erosion winds. The application of mulch or soil cover is one of the methods widely used to stabilize moving sands. For this purpose, a study was done at the Research Station International Desert Research Centre in Kashan city. The main purpose of this study was to investigate the effect of Multivariate biopolymer treatment at three concentrations (15%, 30% and 60%) on the moisture content of three sand depths (first depth of 0-5 cm, second depth of 5-10 cm and depth of third 10-20 cm), and study this mulch Compared with levels without mulch on the sand. Results showed soil moisture retention in Mulching compared to the control treatment, and statistically, there was significant differences between different depths of soil moisture Mulching compared to the control treatment and in between the first, second and third depths, the first depth had the highest increase in moisture holding compared to the Control treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • mulch
 • wind erosion
 • stabilize moving sands
 • Moisture holding
 • Kashan
 • biopolymer