بررسی اثرهای هیدروپرایمینگ و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گونه Cymbopogon olivieri

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مرتعداری، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار گروه مرتعداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه جنگلداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده

به منظور بررسی اثرهای هیدروپرایمینگ و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذور Cymbopogon olivieri آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار و 50 عدد بذر در هر تکرار مورد بررسی قرار گرفت و پارامترهای جوانه‌زنی ارزیابی شدند. عامل اول تیمار هیدروپرایمینگ در چهار سطح (0، 24، 48 و 72 ساعت) و عامل دوم محلول پلی‌اتیلن‌گلایکول 6000 در سطوح 0، 4-، 8- و 16- بار در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تفاوت بین میانگین‌ها با استفاده از آزمون دانکن (05/0>P) مقایسه شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل تیمار زمان هیدروپرایمینگ و پلی‌اتیلن‌گلایکول سبب ایجاد اختلاف معنی‌دار بر سرعت جوانه‌زنی، طول ساقه‌چه و وزن تر و خشک ساقه‌چه (01/0>P) و شاخص قدرت (05/0>P) شد ولی بر پارامترهای درصد جوانه‌زنی، میانگین مدت زمان جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و وزن تر و خشک ریشه‌چه تأثیر معنی‌داری نداشت. تیمار 4- بار و بدون پرایمینگ (شاهد) بالاترین درصد جوانه‌زنی و تیمار 8- بار 48 ساعت کمترین درصد جوانه‌زنی را به ترتیب 49 و 14 درصد را دارا بودند. تیمار 8- بار 48 ساعت پرایمینگ بالاترین سرعت جوانه‌زنی را داشت. مقایسه میانگین نتایج نشان‌دهنده عدم جوانه‌زنی تیمار 16- بار در همه زمان‌های هیدروپرایمینگ بود. بر اساس نتایج به‌دست آمده، تیمار پلی‌اتیلن-گلایکول 4- و 8- بار در مدت زمان 48 و 72 ساعت هیدروپرایمینگ تأثیر مثبت بر درصد جوانه‌زنی بذر، سرعت جوانه‌زنی، شاخص قدرت و طول ریشه‌چه و ساقه‌چه Cymbopogon olivieriداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of hydropriming and drought stress on germination traits and seedling growth of Cymbopogon olivieri

نویسندگان [English]

 • Mohammad Pichand 1
 • Ghasem Ali Dianati Tilaki 2
 • Ehsan Sadati 3
1 Ph.D. Student in Range Management, Department of Reclamation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj
2 Associate Professor - Department of Rangeland Management, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares university
3 Assistant Professor - Natural Resources Section & Eco physiology agriculture and Natural Resources Research center of Mazandaran
چکیده [English]

To evaluate the effects of hydropriming and drought stress on germination traits of cymbopogon olivieri the experimental design was two factors factorial arranged in a completely randomized design, with four replications and 50 seeds per replicate. The first factor was hydropriming (in four levels), the second, polyethylene glycol 6000 (in four levels), in laboratory conditions. That data were analyzed using spss software. The difference between the means was compared using duncan test (p<0.05). ANOVA Results indicated that the interaction between hydropriming time treatment and polyethylene glycol treatment caused significant differences in germination rate, shoot length, shoot wet and dry weight (P<0.01) and vigor index (P<0.05 ). But it caused no significant differences in parameters of percentage of germination, average germination time, root length, root wet and dry weight. The highest percentage of germination was related to the treatment by -4 bar PEG and without priming (control). The lowest percentage of germination was resulted under hydropriming in 48h and treatment by -8 bar polyethylen glycol respectively 49 and 14 percent. The highest rate of germination was related to the treatment by -8 bar PEG and hydropriming in 48h. Also seeds didn’t germinated in -16 bar of PEG in all hydropriming times. The results showed that the treatments by -4 and -8 bar PEG during 48 and 72 hours hydropriming caused the most positive effects on seed germination percentage, germination rate, vigor index, root length, shoot length of cymbopogon olivieri seeds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • polyethyleneglycol 6000
 • seed vigor
 • seedling growth
 • drought stress
 • Cymbopogon olivieri
دوره 74، شماره 2
شهریور 1400
صفحه 323-338
 • تاریخ دریافت: 22 فروردین 1399
 • تاریخ بازنگری: 25 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 27 شهریور 1400