بررسی کاشت کاکتوس علوفه‌ای (Opuntia ficus indica L.) دراحیا و اصلاح مراتع تخریب شده گرمسیری (مطالعه موری: مراتع قصرشیرین استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشی (رییس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه)

2 کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

کاکتوس علوفه‌ای گیاهی مقاوم با شرایط خشک و نیمه خشک است که در این مناطق می‌ تواند برای تولید علوفه کشت شود. به‌همین‌منظور ارزیابی قابلیت کشت گیاه کاکتوس علوفه‌ای (Opuntia ficus indica L.) در منطقه نفت‌شهر شهرستان قصرشیرین، استان کرمانشاه مد نظر قرار گرفته است. در این تحقیق از تیمارهای مختلف، بدون آبیاری، یک، 15 و 30 روز یک آبیاری در طول دوره رشد در سه تکرار به مدت سه سال بر اساس طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی انجام شد. کشت گیاه کاکتوس در نیمه اول آبان و آبیاری از اول خرداد ماه شروع شد. برخی از ویژگی‌های زراعی گیاه مانند تعداد پد، ارتفاع گیاه و ماندگاری تعداد گیاهان مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. مقایسه میانگین‌های نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که اثر دور آبیاری و اثر متقابل دور آبیاری در زمان اندازه‌گیری بر تعداد پد و ارتفاع گیاه دارای اثر معنی‌داری در سطح آماری 01/0 داشته است. زنده‌مانی 75، 57، 43 و 38 درصد گیاهان به‌ترتیب با تیمارهای، دور آبیاری 15، 30، یک‌بار و بدون آبیاری به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد کاشت کاکتوس در مناطقی با اقلیم خشک بیابانی مانند قصرشیرین، نفت‌شهر و سومار استان کرمانشاه با توجه به سازگاری بالای آن توصیه می‌شود. تولید علوفه خشک کاکتوس علوفه‌ای می‌تواند برای توسعه دامداری در این مناطق و مناطق مشابه موثر باشد.

کلیدواژه‌ها