نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
برآورد سیلاب با دوره بازگشت‌های مختلف برای حوضه بابلرود با استفاده از مدل WMS

تکتم ایمانی؛ مهدی دلقندی؛ صمد امامقلی زاده؛ زهرا گنجی نوروزی

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 469-481

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.320960.1579

چکیده
  ارزیابی مخاطرات سیلاب موضوع مهمی است که می‌تواند منجر به کاهش خسارات سیل گردد. مدلسازی بارش-رواناب نقش کلیدی در مدیریت منابع آب و همچنین جلوگیری از مخاطرات سیل بازی می‌کند. اما استفاده از مدل‌های هیدرولوژیکی به منظور شبیه‌سازی رواناب نیازمند واسنجی پارامترهای مختلف می‌باشند. از این رو، در مطالعه حاضر مدل WMS11.0 جهت شبیه‌سازی دبی ...  بیشتر

پیش بینی و آشکارسازی روند تغییرات زمانی و مکانی کاربری اراضی با استفاده از مدل‌ساز تغییر زمین

علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 483-500

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.327646.1601

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تغییرات کاربری اراضی در گذشته و پیش بینی کاربری اراضی در آینده با استفاده از مدل‌ساز تغییر زمین (LCM) در حوزه آبخیز هلیل رود می باشد. آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با به‌کارگیری تصاویر ماهواره لندست، سنجنده‌هایTM (تصویر سال 1370)، ETM+ (تصویر سال 1382) و OLI (تصویر سال 1399) انجام گرفت. مدل‌سازی نیروی انتقال با روش شبکه عصبی ...  بیشتر

ارزیابی کمی و صحت سنجی دمای سطح زمین سنجنده TM بکمک ایستگاه‌های هواشناسی سینوپتیک

ناهید مشتاق؛ رضا جعفری؛ سعید سلطانی؛ نفیسه رمضانی

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 501-511

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.100253.706

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کارایی دو الگوریتم آرتیس و سوبرینا در استخراج دمای سطح زمین از باند مادون قرمز حرارتی تصویر TM سال 2009 در منطقه دامنه استان اصفهان صورت گرفت و صحت نقشه‌های دمایی حاصله از تصویر زمین مرجع شده با داده‌های دمای سطح زمین که در 10 ایستگاه هواشناسی جمع آوری شده بود با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی ارزیابی گردید. ...  بیشتر

بررسی چالش ها و موانع اکوتوریسم مرتعی از دیدگاه خبرگان و ذینفعان (مطالعه موردی مراتع روستایی شهرستان های استان اصفهان)

احمد حجاریان

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 513-527

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.315302.1555

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی موانع و چالش های اکوتوریسم مرتعی از دیدگاه کارشناسان و ذینفعان با استفاده از روش دلفی و تحلیل عاملی تاییدی می باشد.تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد و رویکردی کیفی کمی دارد. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه است. گروه اول شامل صاحبنظران و گروه دوم ذینفعان ...  بیشتر

گیاهان دارویی دارای کاربردهای درمانی در جوامع بومی مستقر در دامنه سبلان ‏(مطالعه موردی: شهرستان مشکین‌شهر، استان اردبیل)‏

محسن سبزی نوجه ده؛ مینا امانی؛ مهدی یونسی حمزه خانلو؛ لیلا بدری؛ امید فتحی زاده؛ اسماعیل شیدای کرکج

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 529-542

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.311829.1542

چکیده
  در دهه‌های اخیر جوامع علمی دنیا، توجه ویژه‌ای به دانش بومی و محلی گیاهان دارویی داشته است تا جایی که علم‎ ‎اتنوبوتانی‎ ‎توسعه یافته است. تحقیق‎ ‎حاضر‎ ‎با‎ ‎هدف‎ ‎شناسایی‎ ‎گیاهان‎ ‎دارویی مراتع شهرستان‎ ‎مشکین‌شهر و‎ ‎فرهنگ‎ ‎استفاده‎ ‎سنتی از آن‌ها‎ ‎جهت‎ ‎معالجه‎ ‎بیماری‌ها‎ ...  بیشتر

اثر باران اسیدی در فرسایش پذیری جهت های اصلی دامنه سازند گچساران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوه گچ شهرستان ایذه)

حمزه سعیدیان؛ حمیدرضا مرادی؛ سادات فیض نیا؛ نادر بهرامی فر

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 543-556

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.302177.1503

چکیده
  بارش اسیدی یکی از عوارض زندگی صنعتی است که از نظر جغرافیائی در سال‌های اخیر گسترش وسیعی پیدا کرده و مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است . این بارش‌ها اثرات قابل توجهی بر اکوسیستم‌‌های مختلف کره زمین دارند. در این تحقیق به منظور بررسی حساسیت به رواناب و تولید رسوب نهشته های سازند گچساران به بارش اسیدی و تغییر غلظت آن، بخشی از ...  بیشتر

بررسی و تحلیل شبکه دست اندرکاران سازمانی کلیدی در راستای آمایش مشارکتی سرزمین

رضا شاکری؛ مهدی قربانی؛ کامران شایسته

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 557-569

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.311803.1541

چکیده
  مدیریت پایدار سرزمین مستلزم شناسایی دستاندرکاران کلیدی برنامه ریزی کاربری سرزمین میباشد. تحلیل شبکههای اجتماعی یکی از روشهای مناسب برای شناسایی عوامل مهم تغییر در مدیریت است. در این پژوهش برای تحلیل ذیمدخلان مرتبط با حکمرانی مشارکتی سرزمین در حوزه آبخیز تالاب انزلی، بررسی معیارها و شاخص‌های سیاستی در سطح شبکه دست‌اندرکاران سازمانی ...  بیشتر

بررسی کاشت کاکتوس علوفه‌ای (.Opuntia ficus-indica L) دراحیا و اصلاح مراتع تخریب شده گرمسیری (مطالعه موری: مراتع قصرشیرین استان کرمانشاه)

خسرو شهبازی؛ برزو یوسفی

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 571-583

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.325462.1597

چکیده
  کاکتوس علوفه‌ای گیاهی مقاوم با شرایط خشک و نیمه خشک است که در این مناطق می‌ تواند برای تولید علوفه کشت شود. به‌همین‌منظور ارزیابی قابلیت کشت گیاه کاکتوس علوفه‌ای (Opuntia ficus indica L.) در منطقه نفت‌شهر شهرستان قصرشیرین، استان کرمانشاه مد نظر قرار گرفته است. در این تحقیق از تیمارهای مختلف، بدون آبیاری، یک، 15 و 30 روز یک آبیاری در طول دوره ...  بیشتر

تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام هوایی و زیرزمینی اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) بر خصوصیات جوانه‌زنی سه گونه دارویی

مرتضی صابری؛ وحید کریمیان؛ مجید خزایی

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 585-596

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.303243.1507

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی اثر آللوپاتیک عصاره اندام هوایی و زیرزمینی اکالیپتوس بر مراحل جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ی گونه‌های Cassia angustifolia Vahl. ، Datura stramonium L. و Hibiscus sabdariffa L. انجام گرفت. ابتدا عصاره استخراج شده از اندام‌های ‌هوایی و زیر‌زمینی گونه مذکور تهیه شد و از این عصاره با افزودن آب مقطر غلظت‌های‌۰ (شاهد)، ۲۵، ۵۰ ، ۷۵ و ۱۰۰ درصد به دست ...  بیشتر

قابلیت روش های رگرسیونی Loadest در برآورد رسوب معلق سالانه

علی اکبر نظری سامانی؛ آریان صلواتی

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 597-609

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.301593.1492

چکیده
  داشتن اطلاع از مقدار کمی بار رسوبی حمل شده توسط رودخانه‌ها از اساسی‌ترین اطلاعات برای مقابله با فرسایش خاک و طراحی سدهای ‌می‌باشد. در ایران غالبا برآورد بار رسوب معلق بر پایه روش‌های منحنی سنجه می‌باشد. از آن‌جا که داده‌های برداشت دبی رسوب به طور تصادفی و ناپیوسته می‌باشد لذا، در عمل درونیابی و برونیابی آن‌ها با خطای زیادی همراه ...  بیشتر

جایگاه و ارزش منابع طبیعی تجدید شونده و حفاظت و بهره برداری از آن در دین مبین اسلام

شیوا عیوضی؛ ساسان بابایی کفاکی؛ محمد جعفری؛ محمد طهمورث

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 611-623

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.312890.1546

چکیده
  آب، خاک، مرتع، جنگل و... ودیعه ارزشمند الهی در نزد مردمان هر جامعه و ثروت ملی آن جامعه محسوب می‌گردد که نه تنها باید در حفظ و حراست از این سرمایه‌های ملی سعی وافر نمود، بلکه می‌بایست با اتخاذ سیاست‌های بهره‌برداری اصولی، فنی و احیایی، این گرانبهاترین چشمه‌های حیات را به نسل‌های آینده منتقل کرد. با افزایش توان فن‏آوری‌ها در بهره ...  بیشتر

مقایسه جنبه‌های بوم شناختی و اقتصادی دامداری به شیوه‌ی بره‌پی و شیردوشی در مرتع

محمد فرزام؛ یاسمین فاضلی؛ محمد قربانی

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 625-632

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.142614.963

چکیده
  دامداران مرتعی بطور سنتی از مراتع برای تولید انواع محصولات نظیر شیر، گوشت و پشم استفاده می کنند، اما در سال-های اخیر روش تولید گوشت به عنوان تنها محصول (روش بره‌پی) در بین برخی دامدارن خراسان رضوی دامداران در حال گسترش است. در این تحقیق تاثیر 7 سال بهره برداری از مرتع به دو روش بره پی و شیردوشی بر روی شرایط اکولوژیک و منافع اقتصادی دامداران ...  بیشتر

ارزیابی اقتصادی بهره‌‌برداری از گیاهان دارویی مراتع علی‌آباد موسیری، کوهرنگ بختیاری

الهام فخیمی؛ جواد معتمدی؛ زینب قلی پور قلی پور؛ عزت اله سلیمانی؛ شهباز شمس الدینی

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 633-647

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.320148.1577

چکیده
  ششناخت گیاهان دارویی و ارزیابی اقتصادی بهره‌‌برداری از آنها، یکی از ملزومات اساسی تهیه طرح‌‌های مرتعداری چندمنظوره است. پژوهش حاضر، با هدف برآورد شاخص‌‌های اقتصادی بهره‌‌برداری از گیاهان دارویی مورد استفاده در مراتع ییلاقی علی‌آباد موسیری، واقع در کوهرنگ بختیاری، انجام شد. برای این منظور، در سال‌های 1397 تا 1399، ضمن نمونه‌‌برداری ...  بیشتر

تنوع و غنا بانک بذر خاک پس از توقف زراعت در رویشگاه بوته زار و علفزار در مراتع نیمه استپی استان چهار محال و بختیاری

الهه فهیمی پور؛ جمشید قربانی؛ قدرت الله حیدری

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 649-661

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.325395.1596

چکیده
  بانک بذر خاک نقش مهمی در احیاء پوشش گیاهی پس از توقف آشفتگی دارد. در این تحقیق تنوع و غنای بانک بذر خاک در مراتع نیمه استپی استان چهار محال و بختیاری مطالعه قرار گرفت. در دو رویشگاه علفزار و بوته‌زار اراضی دارای سابقه تغییر کاربری شناسایی و چهار بازه زمانی در توقف زراعت شامل کمتر از 5، 5 تا 15، 15 تا 25 و بیشتر از 25 سال انتخاب شدند. جهت جغرافیایی ...  بیشتر

ارزیابی روند تغییرات پوشش فضای سبز شهری با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (نمونه موردی: شهر قزوین)

سهیل قشلاق پور؛ معصومه مقبل

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 663-676

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.310429.1532

چکیده
  در پژوهش حاضر با هدف ارزیابی روند تغییرات پوشش فضای سبز در بازه زمانی 2013-2019، از داده‌های سنجش از دور (لندست 8) با پوشش ابر کمتر از ده درصد، برای تعیین کاربری اراضی و روند تغییرات آن در 7 سال گذشته استفاده شد. نقشه‌های کاربری اراضی، در برنامهENVI 5.3 در قالب سه کلاس فضاهای سبز، اراضی انسان ساخت (شامل تمامی کاربری های انسان ساخت به جز فضاهای ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر طرح‌های منابع طبیعی بر معیشت بهره برداران ساردوئیه شهرستان جیرفت

حمید رضا سعیدی گراغانی؛ حسین ارزانی؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی قربانی

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 677-688

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.114284.812

چکیده
  نگرش مردم نسبت به تأثیر پروژه‌های مدیریت منابع طبیعی بر معیشت آنها می‌تواند در پایداری این پروژه‌ها نقش بسزایی داشته باشد. این مقاله با هدف کلی بررسی نگرش بهره‌برداران نسبت به تأثیر طرح‌های مرتعداری و آبخیزداری بر سرمایه‌های معیشت پایدار خانوارهای عشایری در منطقه ساردوئیه شهرستان جیرفت انجام گرفته است. در این راستا پنج سامان ...  بیشتر