دوره و شماره: دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 469-688 
ارزیابی اقتصادی بهره‌‌برداری از گیاهان دارویی مراتع علی‌آباد موسیری، کوهرنگ بختیاری

صفحه 633-647

10.22059/jrwm.2021.320148.1577

الهام فخیمی؛ جواد معتمدی؛ زینب قلی پور قلی پور؛ عزت اله سلیمانی؛ شهباز شمس الدینی