نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جنگلداری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران

چکیده

آب، خاک، مرتع، جنگل و... ودیعه ارزشمند الهی در نزد مردمان هر جامعه و ثروت ملی آن جامعه محسوب می‌گردد که نه تنها باید در حفظ و حراست از این سرمایه‌های ملی سعی وافر نمود، بلکه می‌بایست با اتخاذ سیاست‌های بهره‌برداری اصولی، فنی و احیایی، این گرانبهاترین چشمه‌های حیات را به نسل‌های آینده منتقل کرد. با افزایش توان فن‏آوری‌ها در بهره ‏برداری از منابع طبیعی، تعادل محیط-زیست در چند قرن اخیر به زیان طبیعت بر هم خورده که شرایطی اسفبار و گاه جبران ‏ناپذیری بوجود آورده و از آن به عنوان بحران منابع طبیعی و محیط زیست یاد می‌شود. امروزه جامعه بین ‏الملل راه ‏حل این معضل را محافظت از محیط‌زیست می‏ داند و در این راه، مایل است بداند که چگونه می‌تواند از تعالیم دینی در این امر مهم کمک گیرد. تحقیق مذکور با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ گویی به این سوال است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که برای رهایی از بحران زیست‌محیطی کنونی باید به اصول اخلاقی و متون دینی بویژه اسلام مراجعه کنیم، زیرا مبنای پیدایش بحران در منابع طبیعی تجدیدشونده، بحران اخلاق در میان انسان هاست و توجه به ارزش‌های بنیادی دین مبین اسلام به دلیل برخورداری از پشتوانه الهی و اخلاقی، نقشی اساسی‏ در پایداری و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تجدید‌پذیر ایفا می‏ نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The status and value of renewable natural resources and its protection and exploitation in the religion of Islam

نویسندگان [English]

  • Shiva Eyvazi 1
  • Sasan Babaei Kafaki 2
  • Mohammad Jafari 3
  • Mohammad Tahmoures 4

1 Department of Forestry, Rangeland and Watershed Management, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University

2 Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Research Sciences Branch

3 Professor of the College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran

4 Soil Conservation and Watershed Management Department, Zanjan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

Water, soil, pasture, forest, etc. are a valuable divine deposit for the people of any society and the national wealth of that society, which not only should be tried to preserve and protect these national assets, but should By adopting principled, technical, and regenerative exploitation policies, it passed on these most precious sources of life to future generations. With the increasing power of technologies in the exploitation of natural resources, the environmental-environmental balance in recent centuries has been disturbed to the detriment of nature, which has created miserable and sometimes irreparable conditions and is referred to as the crisis of natural resources and the environment. It becomes. Today, the international community sees the solution to this dilemma as protecting the environment, and in doing so, wants to know how it can draw on religious teachings in this important matter. The mentioned research seeks to answer this question by descriptive-analytical method. The results show that in order to get rid of the current environmental crisis, we must refer to moral principles and religious texts, especially Islam, because the basis of the crisis in renewable natural resources is the moral crisis among humans and attention to the fundamental values ​​of Islam. Due to its divine and moral support, it plays a key role in the sustainability and protection of the environment and renewable natural resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural resources
  • Optimal exploitation
  • Environmental protection
  • Religious teachings
[1] Adltalab, M. (2001). Forests and Rangelands. Special educational journal of the youth mobilization project in construction, Tehran: Deputy for Promotion and Public Participation of the Office of Participation and Basij.
[2] Askari, F. (1999). Natural resources from the perspective of the Holy Quran and hadiths. Proceedings of the Conference on Islam and the Environment, Department of Environment, Tehran, Iran.
[3] Behbahani, M. and Ghasemi, B. (2013). Seek sustainable development of rangelands. Jihad Monthly Publication, 16 (182,183).
[4] Comprehensive software of Tebyan Hadiths, Computer Research Center of Islamic Sciences, Qom, Iran.
[5] Comprehensive software of Noor interpretations, Computer Research Center of Islamic Sciences, Qom, Iran.
[6] Ebne Abi Jomhoor, M. (1984). Awali Alali, Seydoshohada Publications, Qom.
[7] Haddad Iraqi, K. (2010). Forest protection. Geography Education Development Quarterly, Volume 25, Number 1.
[8] Hor Amoli, M. (1993). Wasa'il al-Shia. Alolbeyt Publications, Qom.
[9] Jabarloo Shabestari, B. (2006). An analysis of the effects of biological factors (livestock and humans) on the country's rangelands. Jihad Monthly Publication, Thirteenth Year, No. 161.
[10] Javadi Amuli, A. (2008). Islam and the Environment, Asra Publications, Qom, 360 p.
[11] Karbasi, H. (1999). A view of the environment from the perspective of Islam. Proceedings of the Conference on Islam and the Environment, Department of Environment, Tehran, Iran.
[12] Khoshakhlagh, R. (2001). Natural resources economy. Tehran: Academic Center for Education, Culture and Research, Isfahan Branch.
[13] Mesdaghi, M. (1998). Rangeland management in Iran, Imam Reza International University, Mashhad.
[14] Mohaghegh Damad, M. (2014). Environmental theology. Iranian Institute of Philosophy, Tehran.
[15] Mohammadi, A. (2006). The effect of a healthy environment on human beings in Islamic teachings. Journal of the Islamic Revolutionary Guard Corps, No. 300.
[16] Mohammadi, Z. And Hosseini, M. (1999). Water from the perspective of Islam. Proceedings of the Conference on Islam and the Environment, Department of Environment, Tehran, Iran.
[17] Quran, International Center for the Publication of the Holy Quran, Astan Quds Razavi, Mashhad, Iran.
[18] Sheykh Sadoogh, A. (1980). Man, La Yahduruhu al-Faqih. Translated by Seyed Sadr al-Din Bolaghi, Dar al-Kitab al-Islamiya Publications, Tehran.
[19] Tabatabaei, M.H. (2003). Tafsir al-Mizan. Translated by Seyed Mohammad Baqer Mousavi Hamedani, Islamic Publications Office, Qom.
[20] Toosi, M. (2008). Almabsoot fi Alfeghh Emamie. Almortazavieh Publications, Beirut.