نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

2 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران.

3 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

به منظور بررسی ارزش رجحانی گیاهان، این مطالعه در مرتع سیریک در استان هرمزگان اجرا شد. برای تعیین ارزش رجحانی در این منطقه از دو روش زمان‌سنجی و تولید و مصرف گونه‌های گیاهی استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس ارزش رجحانی در هر دو روش زمان‌سنجی (استفاده از دوربین فیلمبرداری) و درصد بهره‌برداری نتایج یکسانی را به همراه داشت. زیرا که در هر دو روش، تفاوت معنی‌دار آماری در سطح 5 درصد بین سال‌ها و ماه‌های بررسی وجود نداشت و فقط اختلاف معنی‌دار بین گونه‌ها بود. در روش زمان‌سنجی گیاه Sphaerocoma aucheri با اختصاص بیشترین میانگین (8/29 درصد) همراه با یکساله‌ها با میانگین (9/28 درصد) در یک کلاس از نظر آماری قرارگرفته و بعد از آن‌ها Moltkiopsis ciliata و Cenchrus pennisetoformis به ترتیب 3/9 و 7/8 درصد قرار دارند. در روش درصد بهره‌برداری بیشترین درصد بهره‌برداری از گونهCenchrus pennisetoformis با 9/52 درصد بود، اگرچه با گونه‌های Heliotropium bacciferum با 6/49 درصد، Moltkiopsis ciliata با 8/45 درصد، Sphaerocoma aucheri با 6/44 درصد و Cyprus conglomeratus با 5/44 درصد در یک گروه آماری قرار گرفتند. در منطقه سیریک گونه Sphaerocoma aucheri جز گونه‌های با تراکم زیاد و مصرف زیاد و گونه Cenchrus pennisetoformis جز گونه‌های با تراکم کم و مصرف زیاد بود. از نظر ارزش رجحانی گونه Sphaerocoma aucheri در رتبه اول بود، اما باید توجه داشت که رغبت دام برای چرا از یکساله‌ها در اوایل دوره رویش بیشتر است و در پایان دوره رویش با خشک شدن و یا به بذر نشستن گراس‌ها، یکساله‌ها کمتر مورد توجه دام قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of preference value of range plants in Sirik region, Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • Abdolhamid Hajebi 1
  • Mohammad amin Soltanipoor 2
  • mohammad fayaz 3

1 Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Hormozgan, Iran

2 Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Hormozgan, Iran

3 Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the preference value of plants, this study was conducted in Sirik rangeland in Hormozgan province. To determine the preferred value in this region, two methods of timing and production and consumption of plant species were used. The results of analysis of variance of the preferred value in both timing methods (using a video camera) and the operating percentage yielded the same results. Because in both methods, there was no statistically significant difference at the level of 5% between the years and months of the study and only a significant difference between species. In the chronological method, Sphaerocoma aucheri with statistically assigned the highest mean (29.8%) along with annuals with an average (28.9%) were placed in a class statistically, followed by Moltkiopsis ciliata and Cenchrus pennisetoformis 9.3 and 7.8, respectively. In the method of exploitation percentage, the highest exploitation percentage was Cenchrus pennisetoformis with 52.9%, although with Heliotropium bacciferum with 49.6%, Moltkiopsis ciliata with 45.8%, Sphaerocoma aucheri with 44.6% and Cyprus conglomeratus with 44.5% were in a group. In the Sirik region, Sphaerocoma aucheri was one of the high density and high consumption species and Cenchrus pennisetoformis was the low density and high consumption species. Sphaerocoma aucheri was in the first place in terms of preference value, but it should be noted that livestock tends to graze more than annuals at the beginning of the growing season and at the end of the growing season with drying or seeding of grasses, annuals are received less attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • preference value
  • production and consumption method
  • timing method
  • Sirik’s rangelands
  • Hormozgan province
[1] Ahmadi, A. (2009). Determination of preference value and grazing behavior of range plants for different ages of sheep in deserts and steppes Qom. PhD thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran,
187 p.
[2] Baghestani Meybodi, N. and Arzani, H. (2006). An investigation of range plants, palatability and goat behaviour in Posht-Kooh rangelands, Yazd province. Iranian Journal of Natural Resources, 58 (4), 109-119.
[3] Dianati Tilaki, Gh. and Mir Jalili, A. (2007). Investigation on palatability of rangeland plants in Yazd region. Pajouhesh & Sazandegi, 76, 69-73.
[4] Fayaz, M., Yeganeh, H., Afrah, H., Aliakbarzadeh Alni, E., Noori, A. V. and Bayat, M. (2018). Determining forage species preference value for Moghani sheep using species selection index in Yaypaq rangeland of Ardabil Province. Rangelands, 12 (1): 14-23.
[5] Fayaz, M. and Bayat, M. (2016). Perference value of range plants of Iran, Vol. 2 (Steppe and desert pastures of Iran). Forest and Rangeland Research Institute press, no. 473, 250 p.
[6] Fayaz, M. and Yeganeh, H. (2015). Perference value of range plants of Iran, Vol. 1 (Semi-steppe and high mountains rangelands of Iran). Forest and Rangeland Research Institute press, no. 456, 382 p.
[7] Fayaz, M., Ameri, H., Yazdanshenas, H. and Yeganeh, H. (2015). Study of preference value of range plants for camel in winter and summer pastures of Semnan province during three consecutive years. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 28 (4): 794-802.
[8] Hasani, J. and Fayyaz, M. (2014). Investigation on preference value of range species and grazing behavior in Qorveh rangelands of Kurdistan. Iranian Journal of Range and Desert Reseach, 21 (2), 357-367.
[9] Hosseini, S.A. and Fayyaz, M. (2014). An investigation of preference value of important range plants in Saraliabad Gorgan rangelands in different phenological stages. Iranian Journal of Range and Desert Research, 21 (3), 424-434.
[10] Khosravi, A. and Sharafatmand, M. (2020). Determining the preference value of plant species for Baluchi sheep and red Jabalbarez goat using filming method in winter rangelands. Desert Ecosystem Engineering Journal, 9 (26): 1-14.
[11] Mirdavoodi, H.R. and Sanadgol, A.A. (2009). Study of preference value of range plants in key ranges of Anjedan's rangelands of Markazi province. Iranian Journal of Range and Desert Research, 16 (2), 190-199.
[12] Najafi, K. and Fayyaz, M. (2011). Final report of investigation on preference value of range species and grazing behavior in Javengan Geno rangelands of Hormozgan province. Hormozgan research center for agriculture and natural resource, Bandarabbas, Iran, 84 p.
[13] Najibzadeh, M. R., Bayat, M., Pezeshki, M. H. and Fayaz, M. (2018). Investigation the preference value of the most important species in Sahand rangelands of east Azarbaijan province. 7th National Conference on Range and Range Management of Iran, 8-9 May, Alborz, Iran, page 25.
[14] Naseri, Gh., Abarsaji, A. and Fayyaz, M. (2015). Study of preference value of range plants in Til abad region, Golestan province. Iranian Journal of Range and Desert Research, 22 (2), 373-381.
[15] Papachriston, T. G., Dziba, L. E. and Provenza, F. D. (2005). Botanical composition determination of range herbivore diets: a review. Journal of Small Ruminant Research, 59: 141-156.
[16] Rashtian, A., Mesdaghi, M., Boldaji, F. and Barani, H. (2010). Determination of preference value of seven important range species in steppe region of Yazd province (Case study: Nodoshan rangelands). Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16 (3), 215-232.
[17] Rogosic, J., Pfister, J., Provenza, F. and Grbesa, D. (2006). Sheep and goat preference for and nutritional value of Mediterranean maquis shrubs. Small Ruminant Research, 64: 169–179.
[18] Soltanipoor, M.A. and Fayyaz, M. (2010). Final report of investigation on preference value of range species and grazing behavior in Zaminsang Rangelands of Hormozgan province. Hormozgan research center for agriculture and natural resource, Bandarabbas, Iran, 98 p.
[19] Zare, M., Fayyaz, M., Goudarzi, Gh. and Farmihani Farahani, A. (2012). Preference value comparison in range species Anjedan-Arak. Iranian Journal of Range and Desert Research, 19 (1), 178-190.