نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

2 استاد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

3 دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 استادیار،گروه آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

5 دکتری مدیریت استراتژیک، معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو

چکیده

یکی از الزامات مدیریت یکپارچه منابع آب مبتنی بر برنامه ریزی مدیریت مشارکتی، شناسایی و تحلیل دست اندرکاران کلیدی است. شناسایی جنبه‌های ساختاری شبکه دست اندرکاران سازمانی را می‌توان با استفاده از تحلیل شبکه‌ اجتماعی ارزیابی نمود و موقعیت و نقش آنها را برای انسجام بخشی و هماهنگی بین سازمانی در مدیریت منابع آب مشخص نمود. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی، ذیمدخلان مرتبط با حکمرانی مشارکتی منابع آب دشت ابهر، مشتمل بر 20 دست اندرکار سازمانی آنالیز شد و شاخص‌های سیاستی در سطح شبکه دست‌اندرکاران سازمانی ارزیابی گردید. شاخصهای تراکم، اندازه، دوسویگی پیوندها، انتقال‌پذیری، میزان تمرکز و میانگین فاصله ژئودزیک در شبکه روابط در سطح کلان و شاخص مرکز- پیرامون در سطح میانی و شاخص‌های مرکزیت در سطح خرد مورد بررسی قرار گرفت. میزان شاخص تراکم شبکه، متوسط بوده و با توجه به شاخص دوسویگی و میزان متوسط روابط دوسویه و متقابل در بین دستاندرکاران سازمانی، انسجام و سرمایه سازمانی متوسط ارزیابی میگردد. طبق شاخص انتقال‌یافتگی، پایداری و تعادل شبکه تبادل اطلاعات، کم است. تحلیل شاخص مرکز- پیرامون شبکه دست‌اندرکاران نشان دهنده تراکم بالاتر پیوندها و انسجام سازمانی بیشتر در بین سازمان‌های مرکزی در مقایسه با زیرگروه پیرامونی است و میزان تبادل اطلاعات بین زیرگروه‌های مرکزی و پیرامونی متوسط ارزیابی شد. بر اساس شاخصهای مرکزیت، موقعیت هندسی هر کنشگر در شبکه مشخص گردید. جهت تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و اجرای حکمرانی مشارکتی منابع آب در دشت ابهر، سازمان‌ها و قدرت‌های سیاسی کلیدی و مؤثر و سازمان‌های دارای قدرت کم و به حاشیه رانده‌شده، شناسایی گردیدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Network analysis of organizational stakeholders for participatory management of water resources (Case study: Abhar Plain)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Einloo 1
  • Mohammad Reza Ekhtesasi 2
  • Mehdi Ghorbani 3
  • Parviz Abdinejad 4
  • Reza Anjomshoaa 5

1 PhD Graduated, Watershed Management Engineering, Department of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Desert Studies, Yazd University, Iran

2 Professor, Department of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Desert Studies, Yazd University, Iran

3 Associate Professor, Department of Reclamation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Iran

4 Assistant Professor, Agriculture and Natural Resources Research and Education Center of Zanjan, Zanjan, Iran

5 PhD in Strategic Management. Legal, Parliamentary and Logistics Deputy of the Ministry of Energy

چکیده [English]

One of the integrated water resources management requirements based on participatory management planning is identification and analysis of key stakeholders. Identifying structural aspects of organizational stakeholder's network can be evaluated using social network analysis and their position and role for inter-organizational integration and coordination in water resources management can be determined. In this study, using social network analysis method, stakeholders related to participatory governance of Abhar plain water resources, including 20 organizational stakeholders were analyzed and policy indicators were evaluated at the level of the network of organizational stakeholders. Indices of density, size, reciprocity, transitivity, centralization and geodesic distance in network of relationships at the macro level, core-peripheral index in the middle scale and centrality indicators at the micro scale of network were examined. Rate of network density index is moderate and according to index of reciprocity, moderate amount of bilateral and reciprocal relations among organizational actors, cohesion and organizational capital are assessed as moderate. According to transitivity index, stability and balance of information exchange network is low. Analysis of core-periphery index of stakeholder's network shows a higher density of links and greater organizational cohesion among central organizations compared to peripheral subgroup and amount of information exchange between central and peripheral subgroups was evaluated as moderate. Based on centrality indicators, geometric position of each actor in network was determined. For decision-making, planning, policy-making and participatory governance of water resources in Abhar Plain, key and effective organizations and political forces, as well as organizations with low power and marginalized, were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participatory Management
  • Social Network Analysis
  • Organizational Cohesion
  • Key Actors
  • Abhar Plain
[1]Andriamihaja, O.R., Metz, F., Zaehringer, J.G., Fischer, M. and Messerli, P. (2021). Identifying agents of change for sustainable land governance. Land Use Policy. 100, 104882-568.
[2]Barbosa, M.C. (2016). The importance of coordination in water resources management: Experiences in the state of Sao Paulo, Brazil. University of Southern Queensland, Australia.
[3]Bodin, Ö. and Crona B.I. (2008). Management of natural resources at the community level: Exploring the role of social capital and leadership in a rural fishing community. World development. 36(12), 2763-79.
[4]Bodin, Ö. and Crona B.I. (2009). The role of social networks in natural resource governance: What relational patterns make a difference? Global environmental change. 19(3), 366-374.
[5]Bodin, Ö., Crona, B.I. and Ernstson, H. (2006). Social networks in natural resource management: what is there to learn from a structural perspective? Ecology and society. 11(2), 61-79.
[6]Bodin, Ö. and Prell, C. (2011). Social network analysis in natural resource governance: summary and outlook. Cambridge University Press. 347-373.
[7]Bodin, Ö. and Prell, C. (2011). Social networks and natural resource management: uncovering the social fabric of environmental governance. Cambridge University Press.
[8]Bonacich, P. (1972).  Factoring and weighting approaches to status scores and clique identification. Journal of mathematical sociology, 2(1), 113-120.
[9]Borgatti, S.P. (2005). Centrality and network flow. Social networks. 27(1), 55-71.
[10]Borgatti, S.P., Mehra, A., Brass, D.J. and Labianca, G. (2009). Network analysis in the social sciences. Science. 323(5916), 892-895.
[11]Brandes, U. (2005). Network analysis methodological foundations. Vol. 3418. Springer Science & Business Media.
[12]Brandes, U. and Erlebach, T. (2005). Fundamentals. In Network analysis: Springer. 7-15.
[13]Cardwell, H.E., Cole, R.A., Cartwright, L.A. and Martin, L.A. (2006). Integrated Water Resources Management: Defi nitions and Conceptual Musings, Journal of contemporary water research and education. 135, 8-18.
[14]Clarke, G. (2007). Agents of transformation? Donors, faith-based organisations and international development. Third World Quarterly. 28(1), 77-96.
[15]Cohen, P.J., Evans, L.S. and Mills, M. (2012). Social networks supporting governance of coastal ecosystems in Solomon Islands. Conservation Letters. 5(5), 376-386.
[16]Coleman, J.S. (1990). Foundations of social theory. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, USA.
[17]Coleman, J.S. (1994). Foundations of social theory. Harvard university press.
[18]Duit, A. and Galaz, V. (2008). Governance and complexity-Emerging Issues for Governance. Governance. 21(3), 311-335.
[19]Duygan, M., Stauffacher, M. and Meylan, G. (2019). A heuristic for conceptualizing and uncovering the determinants of agency in socio-technical transitions. Environmental Innovation and Societal Transitions. 33, 13-29.
[20]Ebrahimi azarkharan, F., Ghorbani, M., Salajegheh, A. and Mohseni saravi, M. (2014). Social network analysis of local stakeholders in action plan for water resources co-management (Case study: Jajrood river in Latian watershed, Darbandsar village). 8(25), 47-56. (Persian)
[21]Ebrahimi azarkharan, F., Ghorbani, M., Salajegheh, A. and Mohseni saravi, M. (2015). Social Network Analysis, Social Power and the Key Stakeholders in Action Plan for Water Resources Co-Management, (Case study: Jajrood River in Latian watershed, Darbandsar Village), Iran-Watershed Management Science & Engineering. 9(28), 21-32.
[22]Ernstson, H., Sörlin, S. and Elmqvist, T. (2008). Social movements and ecosystem services-The role of social network structure in protecting and managing urban green areas in Stockholm. Ecology and Society. 13(2), 39.
[23]Etikan, I., Alkassim, R. and Abubakar, S. (2016). Comparision of snowball sampling and sequential sampling technique. Biometrics and Biostatistics International Journal. 3(1), 55.
[24]Frisch Aviram, N., Cohen, N. and Beeri, I., (2020). Wind (ow) of change: A systematic review of policy entrepreneurship characteristics and strategies. Policy Studies Journal. 48(3), 612-644.
[25]Ghorbani, M., Azarnivand, H., Mehrabi, A.A., Bastani, S., Jafari, M. and Nayebi, H. (2013). Social network analysis: A new approach in policy-making and planning of natural resources co-management. Journal of Natural Envrionment, Iranian J Natural Resources. 65(4), 553-568. (Persian)
[26]Ghorbani, M. (2012). The role of social networks in the mechanisms of rangeland exploitation, PhD thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran. 439p.
[27]Ghorbani, M. (2014). The report of national project: social network analysis; modeling, policy-making and implementation of natural resources co-management (Vol 1.), University of Tehran and the Iranian Forest, Rangeland and Watershed Manegemnt Organization. (Persian).
[28]Ghorbani, M. (2015). Action plan for monitoring and evaluation of socio-political networks in empowering local communities and comprehensive land management. Research Institute for Local Community Empowerment and Participatory Natural Resources Management, University of Tehran.
[29]Ghorbani, M., Jafarian, V., Yazdani, M. and Abdolshahnejad, M. (2016). Analysis of Policy Network and Organizational Cohesion of the Stakeholders of Natural Resources of Semnan Province, Journal of Range and Watersheo d Management. 69(1), 155-166.
[30]Ghorbani, M., Motavi, H.A., Rasekhi, S. and Awadpour, L. (2016). Analysis of Organizational Cohesion and Detection of key actors in the Sustainable Landscape management (Study Area: Mahallat County - Markazi Province) Land Knowledge Research, 7(28), 119-138. (Persian)
[31]Grimble, R. and Chan, M.K. (1995). Stakeholder analysis for natural resource management in developing countries: some practical guidelines for making management more participatory and effective. In Natural resources forum. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd. 19(2), 113-124.
[32]Gunderson, L.H., Holling, C. and Light, S.S. (1995). Barriers and Bridges to the Renewal of Ecosystems and Institutions: Columbia University Press.
[33]Hanneman, R.A. (2001). Introduction to Social Network Methods, Department of Sociology, University of California, Riverside.
[34]Hanneman, R.A. and Riddle, M. (2005). Introduction to social network methods: University of California Riverside.
[35]Hirschi, C. (2010). Strengthening regional cohesion: collaborative networks and sustainable development in Swiss rural areas. Ecology and Society. 15(4), 16.
[36]Hogan, B. (2008). Analyzing social networks. The Sage handbook of online research methods. 141-160.
[37]Holling, C.S. (1996). Engineering resilience versus ecological resilience. In: Schulze, P. (ed.): Engineering within ecological con­straints. Washington D.C. 31-44.
[38]Holling, C.S. and Meffe, G.K. (1996). Command and control and the pathology of natural resource management. Conservation biology. 10(2), 328-337.
[39]Huisman, M., and Duijn, M. (2005). Software for social network analysis (chapter 13). Exploratory Social Network Analysis with Pajek.‏
[40]Jafarian, V., Yazdani, M.R., Rahimi, M. and Ghorbani, M.  (2016). Network analysis of power structure of the organizational stakeholders in charge of the Garmsar Plain, Water Resources Management. Iran Water Resources Research. 12(3). (Persian)
[41]Jafarian, V., Yazdani, M.R., Rahimi, M. and Ghorbani, M. (2017). Analysis the function and position of organizational stakeholders in the executive management network of Garmsar plain, Journal of Eco Hydrology. 4(4), 1011-1024. (Persian)
[42]Klenk, N.L., Hickey, G.M., MacLellan, J.I., Gonzales, R. and Cardille, J. (2009). Social network analysis: a useful tool for visualizing and evaluating forestry research. International Forestry Review. 11(1), 134-140.
[43]Krott, M. and Hasanagas, N.D. (2006). Measuring bridges between sectors: Causative evaluation of cross sectorality. Forest Policy and Economics. 8(5), 63-555.
[44]Lampert, B. and Mohan, G. (2019). A Transformative Presence? Chinese Migrants as Agents of Change in Ghana and Nigeria. In Chinese and African Entrepreneurs. 147-169.
[45]Lukasiewicz, A., Davidson, P., Syme, G.J. and Bowmer, K.H. (2013). How the social construction of the environment effects peoples reaction to waqter policy. Journal of environment management. 20(3), 179-192.
[46]Madani, K. (2014). Water management in Iran: what is causing the looming crisis? Journal of Environmental Studies and Sciences. 4(4), 315-328.
[47]Mahab Ghodss Consulting Company. (2014). Assessment of third, fourth and fifth Five Year Development Plan Law of the Islamic Republic of Iran in Water Section. (Persian)
[48]Matous, P. (2015). Social networks and environmental management at multiple levels: soil conservation in Sumatra. Ecology and Society. 20(3).
[49]Mbaru, E.K. and Barnes, M.L. (2017). Key players in conservation diffusion: using social network analysis to identify critical injection points. Biological Conservation. 210, 222-232.
[50]Mintrom, M. and Norman, P. (2009). Policy entrepreneurship and policy change. Policy Studies Journal. 37(4), 649-667.
[51]Morrison, T.H., Adger, W.N., Brown, K., Lemos, M.C., Huitema, D., Phelps, J. and Quinn, T. (2019). The black box of power in polycentric environmental governance. Global Environmental Change. 57, 101934.
[52]Prell, C., Hubacek, K., and Reed, M. (2009). Stakeholder analysis and social network analysis in natural resource management. Society and Natural Resources. 22(6), 501-518.
[53]Pretty, J. and Ward, H. (2001). Social capital and the environment, World Development. 29, 227-209.
[54]Reed, M.S. (2008). Stakeholder participation for environmental management: a literature review. Biological conservation. 141(10), 2417-2431.
[55]Rhodes, R.A.W. (1997). Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity, and Accountability.Buckingham, UK: Open University Press.
[56]Teisman, G. (2013). Water governance. International journal of water governance. 1(1-2), 1-12.
[57]Wasserman, S., and Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods and applications (Vol. 8). Cambridge university press.
[58]Wasserman, S., Faust, K. and Iacobucci, D. (1995). Social network analysis: Theory and methods. Cambridge University Press.
[59]Wehrmann, B. (Ed). (2012). Land use planning: concept, tools and applications. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
[60]Weiss, K., Hamann, M., Kinney, M. and Marsh, H. (2012). Knowledge exchange and policy influence in a marine resource governance network. Global Environmental Change. 22(1), 178-188.
[61]Westley, F.R., Tjornbo, O., Schultz, L., Olsson, P., Folke, C., Crona, B. and Bodin, Ö. (2013). A theory of transformative agency in linked social-ecological systems. Ecology and Society. 18(3).
[62]Zanjan Agricultural Jihad Organization, Deputy of Planning and Economic Affairs, Zanjan Agricultural Statistics, 2009.