نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 دکتری آبیاری و زهکشی، شرکت مهندسین مشاور گزین سازه توس، مشهد، ایران

چکیده

بهره‌برداری غیر اصولی از منابع آب و خاک، ضمن تشدید وقوع سیلاب‌ها و افزایش نرخ تولید رسوب، موجبات کاهش تولید و تلفات سرمایه‌های ملی کشور را فراهم نموده است. با توجه به تخریب حوضه نخاب در سال‌های گذشته عملیات آبخیزداری در این حوضه اجرا شده است. هدف از این مطالعه بررسی نقش اقدامات اجرایی در مدیریت رواناب و فرسایش و رسوب است. به این منظور برای تعیین میزان کاهش دبی اوج سیلاب، از مدل HEC-HMS و برای تعیین میزان تغییرات فرسایش و رسوب حوضه از مدل MPSIAC در دو حالت قبل و بعد از اجرای عملیات استفاده شد. با توجه به نتایج، اجرای عملیات آبخیزداری باعث افزایش زمان به اوج رسیدن سیلاب به میزان 60 و 30 دقیقه و همچنین کاهش 54 و 28 درصدی دبی پیک به ترتیب برای دوره بازگشت 2 و 100 ساله شد. علاوه بر این در صورتی که مخزن سازه‌ها از رسوبات پر شوند همچنان تأثیر به‌سزایی در افزایش زمان رسیدن به اوج و کاهش دبی اوج و حجم سیلاب دارند. نتایج ارزیابی فرسایش و رسوب نشان می‌دهد که در اثر اجرای عملیات آبخیزداری فرسایش ویژه از 18/10 به 8/9 تن در هکتار در سال و رسوب‌دهی ویژه حوضه نیز از 16/3 به 9/2 تن در هکتار در سال کاهش پیدا کرده است. از آنجایی که حوزه آبخیز سیستمی پیچیده است بنابراین، پیشنهاد می‌شود که به‌منظور دستیابی به توسعه پایدار، مدیریت جامع کلیه منابع و نیز رویکرد سیاست‌گذاری در حوضه به‌عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the effect of watershed management operations on runoff and soil erosion (Case study: Nakhab Boshrouyeh basin)

نویسندگان [English]

  • Saeedreza Moazeni-Noghondar 1
  • Faeze Alikhani 2
  • Abuzar Hatami Yazd 3

1 PhD Student in Watershed Science and Engineering, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran

2 Master student of Desert Management and Control, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran

3 PhD in Irrigation and Drainage, Gozin Sazeh Toos Consulting Engineers Co., Mashhad, Iran

چکیده [English]

Unprincipled exploitation of water and soil resources, while increasing the likelihood of floods and increasing the rate of sedimentation, has reduced agricultural products and losses of national capital. Due to the destruction of Nakhab watershed in recent years, watershed management operations have been carried out in this watershed. The purpose of this study is to investigate the role of operations in runoff and soil erosion control. For this purpose, HEC-HMS model was used to determine the rate of reduction of flood peak discharge and MPSIAC model was used to determine the rate of erosion and sediment change in both cases before and after the operation. According to the results, the implementation of operations increased the flood peak time by 60 and 30 minutes and also reduced the peak discharge by 54% and 28% for the return period of 2 and 100 years, respectively. In addition, if the reservoir of structures is filled with sediments, they still have a significant effect on increasing the peak discharge time and reducing the volume and peak discharge of flood. The results of erosion and sedimentation show that due to the implementation of operations, special erosion has decreased from 10.18 to 9.8 tons per hectare per year and special sedimentation of the watershed from 3.16 to 2.9 tons per hectare per year. Since the watershed is a complex system, it is suggested that in order to achieve sustainable development, integrated management of all resources and the policy approach should be considered as an unavoidable necessity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Water and soil protection
  • runoff management
  • erosion and sediment control
[1] Alizadeh, A. (2006). Principles of applied Hydrology. 5th edition, Mashhad, University of Imam Reza press. 911 pages. (In Persian).
[2] Banihabib, M., and Arabi, A. (2010). Evaluation of Watershed Management on Flood Forecast Lead Time in Golabdare-Darband Basin. Journal of Environmental Science and Technology, 12(1), 77-88 (In Persian).
[3] Bechmann, M., Stålnacke, P., Kværnø, S., Eggestad, H. O., and Øygarden, L. (2009). Integrated tool for risk assessment in agricultural management of soil erosion and losses of phosphorus and nitrogen. Science of the Total Environment, 407(2), 749-759.
[4] Belayneh, M., Yirgu, T., & Tsegaye, D. (2019). Potential soil erosion estimation and area prioritization for better conservation planning in Gumara watershed using RUSLE and GIS techniques’. Environmental Systems Research, 8(1), 1-17.
[5] Campbell, B., Sayer, J. A., Frost, P., Vermeulen, S., Pérez, M. R., Cunningham, A., and Prabhu, R. (2002). Assessing the performance of natural resource systems. Conservation ecology, 5(2) 1-22.
[6] Chamanpira, R., and Roughani, M. (2018). Evaluating the effects of watershed management operations in flood mitigation of Dadabad watershed. Watershed Engineering and Management, 10(3), 350-360 (In Persian).
[7] Darabi, M.,  Malekinezhad, H., Talebi, A., & Hidari, M. 2020. Assessment of Watershed Management Performance on Flooding Status in Sivand Dam, Fars Province. Hydrogeomorphology, 7 (23), 105-83 (In Persian).
[8] Eiledmi, A., Norri, H., and Falahi, B. (2006). Evaluate the effect of Watershed Management projects to reduce erosion and sedimentation in Magnavy and Gholi Kandi of Hamadan. In The first regional conference exploitation of water resources in Karoun and Zayandehrood basin.
[9] Feldman, AD. (2000). Hydrologic modelling system HEC-HMS, technical reference manual. U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center, HEC, 2000; Davis, CA, USA.
[10] Ghafari, G., Ahmadi, H., Bahmani, O., and Nazari Sammani, A. (2017). Technical Assessment of watershed operating steps in Sologan Aquifers basin. Journal of Range and Watershed management, 70(1), 169-180 (In Persian).
[11] Huang, M., and Zhang, L. (2004). Hydrological responses to conservation practices in a catchment of the Loess Plateau, China. Hydrological Processes, 18(10), 1885-1898.
[12] Hudson, R. E. (1991). Reasons for success or failure of soil conservation. FAO Soil Bulletin, 64 pages.
[13] Jafari, A., Sarai Tabrizi, M., Babazadeh, H., 2021. Effects of watershed management practices in reducing the erosion and sedimentation (Case Study: Alikandi Boukan Watershed). Applied Soil Research, 8 (4), 57-68 (In Persian).
[14] Kerr, J. M., Pangare, G., Pangrare, L. V., and George, P. J. (2000). An evaluation of dryland watershed development projects in India (No. 581-2016-39504). 137 pages.
[15] Kerr, J., and Chung, K. (2002). Evaluating watershed management projects. Water Policy, 3(6), 537-554.
[16] Khaledian, H., and Bayat, R. (2017). The Role of Watershed Management Projects in Reducing Erosion and Sediment of Watersheds. Journal of Environment and Water Engineering, 3(3), 200-213 (In Persian).
[17] Khaledi Darvishan, A. Ghorghi, H., Katebikord, A., Amini, M., Gholami, L., Karamzadeh, A., Bahmani, A., & Saeidi, F. (2018). Effect of exclosure on runoff, sediment concentration and soil loss in erosion plots in Khamsan representative watershed of Kurdistan province. Journal of Water and Soil Conservation, 24 (6), 243-255 (In Persian).
[18] Khalighi, Sh., Mahdavi, M., and Saghafian, B. (2006). Land use effects on potential flooding, using NRCS model (Case Study: Barandoozchay Basin). Iranian Journal of Natural Resources, 58(4), 733-742 (In Persian).
[19] Mahdavi, M. (2006). Applied hydrology. 1th Volume, 6th Edition, Tehran, Tehran University Press. 342 pages. (In persian).
[20] Nourali, M., and Ghahraman, B. (2016). Assessment of Watershed Management Projects on Flood Hydrograph using HEC-HMS Model (Case Study: Goosh-Bahreh Watershed). Journal of Watershed Management Research, 7(13), 60-71 (In Persian).
[21] Porto, P., Bacchi, M., Preiti, G., Romeo, M., & Monti, M. (2022). Combining plot measurements and a calibrated RUSLE model to investigate recent changes in soil erosion in upland areas in Southern Italy. Journal of Soils and Sediments, 1-13.
[22] Rahimi, M., soofi, M., and Ahmadi, H. (2012). Evaluation of watershed measure with WOCAT program in Dejkord basin. Journal of Water and Soil (Agricultural Science and Technology), 26(1), 1-10 (In Persian).
[23] Refahi, H. (2015). Water erosion and conservation. 7th edition, Tehran, Tehran University Press. 671 pages. (In persian).
[24] Rey, F. (2004). The role of passive protection played by vegetation and Bioengineering works: an efficient and optimal mean for soil conservation. In 13th International Soil Conservation Organization Conference–Brisbane.
[25] Rezaei, R., Vadadi, E., Mehrdoost, Kh., and Safa, L. (2014). Identifying and analyzing the impacts of watershed plans implement in rural areas of Zanjan province (Case study: Khomarak village). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 45(1), 115-123 (In Persian).
[26] Roohanizadeh, S., Kelarestaghi, A., Lajvardi, M., and Servati, M.R. (2019). Effect of watershed management operation in soil conservation in Drainage of Basin of Berenjestanak Dem (Ghaemshahr, Iran). 14th National Conference on Watershed Management Science and Engineering of Iran. (In Persian).
[27] Roshani, R. (2003). Evaluating the Effect of Check Dams on Flood Peaks to Optimize the Flood Control Measures (Kan Case Study in Iran). Thesis Submitted to the International Institute for Geo-information Science and Earth Observation in Partial Fulfillment of the Requirements. 54 pages (In Persian).
[28] Safamanesh, R., and Sulaiman, W. N. (2006). Erosion risk assessment using an empirical model of Pacific Southwest Inter Agency's Committee method for the ZARGE watershed. Journal of Spatial Hydrology. 6(2), 105-120.
[29] Suren, A. M., and McMurtrie, S. (2005). Assessing the effectiveness of enhancement activities in urban streams: II. Responses of invertebrate communities. River research and Applications, 21(4), 439-453.
[30] Sutanto, S. J., and Ginting, S. (2009). Use of proposed reservoirs to reduce flood in Semarang City. In International Seminar on Climate Change Impacts on Water Ressources and Coastal Management in Developing Countries (pp. 1-10).
[31] Tesema, T. A., and Leta, O. T. (2020). Sediment yield estimation and effect of management options on sediment yield of Kesem dam watershed, Awash Basin, Ethiopia. Scientific African, 9, e00425.
[32] Teymouri, M. Omrani, M. (2010). Evaluation of watershed management projects (Case study: Klidar watershed), Sixth National Conference on Watershed Management Science and Engineering of Iran, Noor, https://civilica.com/doc/87654 (In Persian).