نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم انسانی- دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

2 پژوهشگر پسادکتری، موسسۀ کسب و کار اجتماعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22059/jrwm.2022.351397.1685

چکیده

در دو دهۀ اخیر مفهوم سرمایۀ اجتماعی به واسطۀ ارتباطش با مؤلفه‌های بنیادین اجتماعی شامل آگاهی، مشارکت، اعتماد، انسجام و شبکۀ اجتماعی در راستای توسعۀ پایدار جوامع به‌ویژه جوامع محلی مورد تأکید قرار گرفته است؛ لذا برای رسیدن به توسعۀ پایدار محلی، برخورداری از سرمایۀ اجتماعی از ضروریات می‌باشد. با توجه به اهمیت این موضوع و با تکیه بر مشکلات و کمبودهای متعدد در روستاهای مناطق خشک و نیمه خشک، این مقاله به تحلیل پویایی سرمایه اجتماعی در راستای تحقق توسعۀ پایدار محلی در سه روستای گاوبنان، چاهان و چاه نصیر در شهرستان قلعه گنج در جنوب کرمان بر اساس روش تحلیل شبکه‌ اجتماعی در دو بازۀ زمانی قبل و بعد از اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی پرداخته است. ابتدا با تکمیل پرسشنامه و مصاحبۀ مستقیم با ذی‌نفعان محلی (136 نفر از سرگروه‌های صندوق‌های اعتباری خرد روستایی)، داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش سرشماری جمع‌آوری گردید. سپس سرمایۀ اجتماعی برون گروهی بر اساس پیوند‌های اعتماد و مشارکت با استفاده از شاخص‌های کمی سطح کلان شبکه (شاخص تراکم و E-I) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر افزایش شاخص‌ تراکم و تقویت روابط برون‌گروهی و پویایی مثبت سرمایۀ اجتماعی برون‌گروهی در مرحلۀ بعد از اجرای پروژه می‌باشد؛ اما مقدار این مؤلفۀ مهم و تأثیرگذار همچنان ضعیف ارزیابی می‌شود. بنابراین ضرورت دارد با فراهم نمودن بستر اعتمادسازی و تقویت روحیۀ مشارکت و همکاری جمعی در بین سرگروه‌های صندوق‌های اعتبارت خرد و افزایش روابط برون‌گروهی، سرمایۀ اجتماعی برون‌گروهی غنی در این جامعه محقق گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Dynamics of Social Capital in Development and Empowerment of Local Communities in Arid Areas; Application of Social Network Analysis

نویسندگان [English]

  • Elham Akbari 1
  • Leila Avazpour 2

1 Faculty of Humanities , Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 Postdoc Researcher, Social Business Institute, University of Tehran, Karaj, Iran

چکیده [English]

In the last two decades, the concept of social capital has been emphasized through its connection with the basic social components, including awareness, participation, trust, cohesion and social network, in the direction of the sustainable development of societies, especially local societies; Therefore, to achieve sustainable local development, having social capital is essential. Considering the importance of this issue and relying on numerous problems and deficiencies at the level of villages in dry areas, this article analyzes the dynamics of social capital in the establishment of local sustainable development in the dry area of southern Kerman based on the method of social network analysis in two periods before and after. It has implemented the community-oriented project of empowering local communities in three villages of Gaubnan, Chahan and Chah Nasir of Qalaganj city. First, by completing the questionnaire and direct interview with the local stakeholders (the heads of the rural microcredit fund), the required data was collected. Then, outgroup social capital was investigated based on trust and participation links using quantitative and mathematical indicators of the macro level of the network (density index and E-I). The results show the increase of density index and improvement of out-group relations in the stage after the implementation of the project and strengthening the amount of out-gro, to realize rich outgroup social capital in this society, because the social dimension of development It is not possible to be sustainable without taking into account the social capital and the participation of that area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • sustainable development
  • social network analysis
  • micro credit fund
  • Qale Ganj City
[1] Avazpour, L., Ghorbani, M and Erfanzadeh, R ().Analysis of the Position of the Actors and the Social Capital of the Beneficiaries in the Direction of Management Partnership of Socio-Ecological Systems (Case Study: Hagholkhajeh Village, Mayamey City, Semnan Province), Journal of Rangeland and Watershed, 70(2): 435-448.
[2] Azkia, M and Imani, A (2008). Rural Sustainable Development, Etelaat Publication.
[3] Bastani, S., A., Kamali & M. Salehi )2008(. Social capital of network and trust mutual, Journal of the Faculty of Letters and Human Sciences, 16 (61): 40-81.
[4] Bodin, O., & Prell, C. (2011). Social network in natural resources management. Cambridge University Press.
[5] Barr, F. M., Cherry, A. R. (2006) Social Capital a Potential Tool for Analysis of the Relationship between Aging Individuals and Their Social Environment, Ageing International, 31 (3), pp. 203-209.
[6] Beheshti, M, B and Nasrollahi, Vasati, L (2016). Dynamic analysis of the role of social capital in the development process: An interdisciplinary approach, Social Science Quarterly, 25(72): 1-31.
[7] Coleman, J. S )1990(. Foundations of social theory. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
[8] Eftekhari, A, R (2003).The place of development in the process of national development, Publications of the Rural Development Institute of Iran.
[9] Farahani, H., Abdoli, S., Cheraqi, M (2012). Evaluating the effects of social capital in the development of rural areas with emphasis on the quality of life (Case Study: Arak City, Mashhad Rural), Journal of Regional Planning, 2(8): 67-78.
[10] Firooz Abadi, M (2005). Investigating Social Capital and Factor Affecting its formation in Tehran, Faculty of Social Sciences, University of Tehran.
[11] Fukuyama, F. (1995), Trust: the social value and the creation of prosperity, New York. Free Press.
[12] Ghorbani, M. (2015). Iranian model of participation and empowerment of local communities with social network approach. Faculty of natural resources, University of Tehran.
[13] Ghorbani, M. (2015). Analysis and Assessment of the Social- Policy Networks of Grassroots Association, Institutions and Sustainable Development Funds (Sarayan Distric- Sout Khorasan-RFLDL Project. Faculty of natural resources, University of Tehran.
[14] Ghorbani, M., Avazpour, L and Sirmirad, M (2018). Analysis and Assessment of Intragroup Social Capital in the Direction of Sustainable Rural Development, Journal of Social Studies and Research in Iran, 7(1): 1-23.
[15] Ghorbani, M., Avazpour, L., and Yoosefi, M. (2015). [Analysis and Assessment of Social Capital in toward increasing of Local Communities Resilience and Sustainable Landscape Management. Journal of Range and Watershed, 68(3), 625-645.
[16] Ghorbani, M., Bouzarjomehri, K, Avazpour, L and Mansuri, Z (2017).The Efficacy of Community-Based Management Approach toward Strengthening Bridging Social Capital and Reducing Social Exclusion (Case Study: Rigan County, Kerman Province), Journal of Research and Rural Planning, 6(2): 157-169.
[17] Ghorbani, M., Hajalizadeh, A and Heidarvand, M (). Validation of the Sustainability Structures of the Members of the Rural Microcredit Fund, Case Study: Qalaganj City, Space Economy and Rural Development Quarterly, 9(32): 128-147.
[18] Harper, Rosalyn (2011). Social Capital review of the literature, www.statistics. gov.uk/ socialcapital/ downloads/soccaplit.
[19] Jabareen, Y. (2008). A new conceptual framework for sustainable development. Journal of Environment, Development and Sustainability, 10 (2): 179–192.
[20] Kates, R., Parris, T.M., & Leiserowitz, A.A. (2005). What is sustainable development? Goals, Indicators, Values, and Pratics. Environment (Washington DC), 47(3): 8-21.
[21] Khakpour, B, A., Mafi, E., Bavanpouri, A, R (2009). The Role of Social Capital in Local Community Development (Case Study: Sajadieh District of Mashhad), Journal of Geography and Local Development, (12): 55-81.
[22] Kline, A (2005). Social Capital, The Social Economy and Community Development, Development Journal of Oxford University, 140-173.
[23] Moeinoddini, J., Sanat Khah, A, R., Dadkhahfar, M (2013). Intragroup social capital and factors affecting it among the citizens of Kerman city, Urban sociological studies, 3(6): 57-80.
[24] Moore, M. D., Recker, N. L. (2013) Social Capital, Type of Crime, and Social Control, Research in Crime & Delinquency, (62), pp. 728-747.
[25] Noori, S, H, A., Hashemi, S., Mahmoodi, S and Tabatabaei, H (2016). Effects of Social Capital on Sustainable Development of Agriculture in Rural Villages of Tashk, Journal of Space Economic and Rural Development, 5(3): 37.55.
[26] Pretty, J. & H. Ward )2001(. Social Capital and the Environment. World Development, 29(2): 209–227.
[27] Rostami, F., Shabanali Fahmi, H., Kalantari, KH and Mohammadi, M, A (2011).Investigating Social Capital Development Mechanisms in Iran′s Agricultural Higher Education System, Journal of Economic Research and Agricultural Development of Iran, 2(4): 627.645.
[28] Salari, F. (2014). Modelling and Analysis of water resources governance network in catchment (case study: Razin catchment in Kermanshah province. Ms.c Dissertation, Department of Natural Resources, Tehran University, 218 p.
[29] Weaver, R. D. and Habibov, N. (2012). Social capital, human capital, and economic well-being in the knowledge economy: Results from Canada’s General Social Survey, Journal of Sociology & Social Welfare, vol. 32 no. 2, pp. 31-53.
[30] Woolcock, M and Narayan, D (2000). Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy. The World Bank Research Observer, Newyork, (15)2, 225-249.
[31] World bank (2006) National Statistics, Social Capital a review of the literature, 18 (4), 45, retrieved October 2006, from http://www.worldbank.org/poverty/scapital/ /index.htm /newyork and from httP://www.ons.gov.uk/ons/.../social-capital...social-capital.../social-capital--areview-of-the-literature.