نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 استادیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

5 کارشناس ارشد، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، شیراز، ایران.

6 مربی، عضو شورای عالی جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، تهران، ایران.

10.22059/jrwm.2022.323727.1590

چکیده

پایین بودن سطح درآمد جوامع محلی یکی از عوامل تخریب اراضی طبیعی می‌باشد.اجرای طرح توسعه کشت گیاه گزروغنی در مناطق بیابانی جنوب ایران موجب توسعه اقتصادی آن می شود که در این تحقیق اقدام به ارزیابی مالی طرح کشت گیاه گزروغنی جهت برآورد حداقل سطح اقتصادی مورد نیاز هر خانوار روستایی شده است. داده‌های تحقیق از طرح توسعه گزروغنی تهیه شده توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور استخراج گردید و تمام داده‌ها در سال پایه 1400 مورد محاسبه قرار گرفت. با توجه به محدود بودن زمین و نیاز به یک معیاری مناسب جهت مشارکت هر خانوار روستایی اقدام به تعیین حداقل سطح اقتصادی در هر کدام از مناطق اجرایی طرح گردید. تعیین حداقل سطح اقتصادی با استفاده از ارزیابی مالی طرح، شاخص‌های مالی ارزش حال خالص (NPV )، نسبت منفعت به هزینه ( BCR) ، نرخ بازده داخلی (IRR) و دوره بازگشت سرمایه (ROI) برای طول اجرای طرح 1400 الی 1420 مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به موقعیت و توپوگرافی منطقه به طور کلی شاخص‌های مالی نشان‌دهنده مناسب و سودده بودن طرح است. با در نظر گرفتن متوسط هزینه‌های هرخانوار روستای استان سیستان و بلوچستان در اجرای طرح حداق سطح اقتصادی در مناطق دشتی (0/8هکتار)، مناطق هموار (3/24 هکتار)، مناطق تراس شکل (4/48 هکتار)، مناطق تپه ماهور (11/08هکتار) و مناطق کوهستانی و صعب العبور (6/21 هکتار) برآورد گردیده است. حداقل سطح به دست آمده می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در راستای مدیریت اراضی بیابانی در مناطق مستعد کشت گیاه گزروغنی در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the minimum economic level required for the cultivation of Moringa peregrina in order to estimate the economic benefits of rural households in desert areas (Study area: Sistan and Baluchestan province)

نویسندگان [English]

 • Ghasem Ghoohestani 1
 • Salman Zare 2
 • Hamed Rafiei 3
 • Sepideh Ravasizadeh 4
 • Akbar Ryahi 5
 • farhad sardari 6

1 Department of Arid and Desert Rehabilitation, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Karaj, Iran.

4 Ph.D. student of Agricultural Economics, Agricultural Economics Department, University of Tehran, Karaj, Iran.

5 Master, Agricultural Jihad Organization of Fars Province, Shiraz, Iran.

6 Instructor, Member of the Supreme Forest Council of the Natural Resources and Watershed Organization of the country, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Low income level of local communities is one of the causes of natural land degradation. Implementation of moringa peregrina cultivation development plan in the desert areas of southern Iran leads to its economic development. The economic level required by every rural household has become. The research data were extracted from the moringa peregrina development plan prepared by the Forests, Rangelands and Watershed Management Organization and all data were calculated in the base year of 1400. Due to the limited land and the need for an appropriate criterion for the participation of each rural household, the minimum economic level was determined in each of the executive areas. Determining the minimum economic level using the financial evaluation of the project, financial indicators of net present value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), internal rate of return (IRR) and return on investment (ROI) for the duration of the project from 1400 to 1420 Was examined. Considering the location and topography of the region in general, financial indicators indicate the appropriateness and profitability of the project. Taking into account the average costs of each household in the village of Sistan and Baluchestan province in the implementation of the plan of minimum economic level in plain areas (0.8 hectares), flat areas (3.24 hectares), terrace areas (4.48 hectares), areas Mahour hill (11.08 hectares) and mountainous and impassable areas (6.21 hectares) have been estimated. The minimum level obtained can provide decision makers with valuable information for desert land management in areas prone to moringa peregrina cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Local communities
 • Moringa peregrina
 • Desert area
 • Economic level
 • NPV
 • IRR
 • Ahmadi, H. (2008). Applied geomorphology, Vol. 2. Desert-Wind Erosion, 3rd Edition, University of Tehranpress.
 • Amirnejad, H. and Rafiee, H. (2018). Economic and Financial Evaluation of Rural Land Consolidation of Haraz Plain in Iran. Village and Development, 12(4), 99-123.
 • Amirnejad, H. and Rafi'i, H. (2007). Financial analysis and evaluation of Siah Telo rangeland management plan in Behshahr city. Rangeland Scientific Research Journal, 1(4), 412-422.
 • Boulos, L. (1999). Flora of egypt.
 • Hamidian, M. and Tahmasbian, S. (2014). Evaluation of economic efficiency of rangeland management plans (Case study: Korea Poo farming plan of Ilam city). Journal of Renewable Natural Resources Research, 5(2), 39-46.
 • Jahanfar, K., Amirnejad, H., Abedi, Z. and Vafaeinejad, A. R. (2015). Economic and environmental feasibility study of changing the use of rangeland lands in the east of Mazandaran province to new uses. Journal of Rangeland Scientific Research, 11(2), 207-221.
 • Javanshir, K. (1994). A New Species and new family for flora of Iran. Iranian Journal of Natural Resources, Annex to, (46), 31.
 • Kanshloo, H., Mirzaei Nodooshan, H. and Hassani, M. (2012). Moringa peregrina A new perspective on rainfed horticulture in the southeast of the country. The first national electronic conference on new topics in horticulture.
 • Karimi, K., Karami Dehkordi, A. and Bushker, M. (2021). Socio-economic factors affecting the participation of villagers in Qom province in the implementation of carbon sequestration project. Rangeland and Watershed Management, Iranian Journal of Natural Resources. 73 (4), 843-863.
 • Keesstra, S., Mol, G., De Leeuw, J., Okx, J., Molenaar, C., De Cleen, M. and Visser, S. (2018). Soil-related sustainable development goals: Four concepts to make land degradation neutrality and restoration work. Land, 7(4), 133.
 • Khorsandy, H., Ferdosi, R., and Abdulahi, A. (2020). Technical and economic evaluation of different tillage and nitrogen levels in dryland wheat. Iranian Dryland Agronomy Journal, 9(1), 91-108.
 • Marwah, R. G., Fatope, M. O., Al Mahrooqi, R., Varma, G. B., Al Abadi, H., and Al-Burtamani, S. K. S. (2007). Antioxidant capacity of some edible and wound healing plants in Oman. Food chemistry, 101(2), 465-470.
 • Masron, T.A. and Subramaniam, Y. (2019). Does poverty cause environmental degradation? Evidence from developing countries. J. Poverty, 23 (1), 44-64.
 • Moradi, E., Abdolshanejad, M., Borji, M., Ghohestani, G., da Silva, A. M., Khosravi, H., and Cerda, A. (2021). Machine learning approach to predict susceptible growth regions of Moringa peregrina (Forssk). Ecological Informatics, 101267.‏
 • Nakhai, M, H. Khalilian, p. and Peykani, Gh, R. (2006). (2006). Financial analysis of rangeland management projects in Khorasan province - Birjand, Iran. Agricultural Economics and Development, 14(3), 1-14.
 • Newnan, D. G., Eschenbach, T., & Lavelle, J. P. (2004). Engineering economic analysis (Vol. 2). Oxford University Press.
 • Riahi, A. and Khodarahimi, R. (2008). Model plan for rehabilitation and participatory management of arid and low-lying areas with resistant species of turmeric (public participation plan for desertification). Forests, Rangelands and Watershed Management Organization.
 • Torell, L. A., Rimbey, N. R., Tanaka, J. A., Taylor, D. T., and Wulfhorst, J. D. (2014). Ranch level economic impact analysis for public lands: a guide to methods, issues, and applications. Journal of Rangeland Applications, 1, 1-13.‏
 • Zaghloul, M. S., Abd El-Wahab, R. H. and Moustafa, A. A. (2010). Ecological assessment and phenotypic and fitness variation of Sinai's remnant populations of Moringa peregrina. Applied Ecology and Environmental Research, 8(4), 351-366.‏
 • https://cbi.ir/ (27/06/2021).
 • http://www.amar.org.ir/ (27/06/2021).