نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسة روش‏های درون‌یابی در مطالعة خاک جامعة گیاهی قره‌‏داغ در مناطق خشک

حمید ترنج زر؛ اصغر زارع چاهوکی

دوره 66، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 509-519

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.50027

چکیده
  روش‏های زمین‏آماری، به دلیل در نظر گرفتن همبستگی مکانی داده‏ها، از اهمیت زیادی در بررسی‏های مربوط به پراکنش داده‏های زمینی برخوردارند. در این تحقیق ارزیابی کارایی روش‏های زمین‌آمار و ارائة قابلیت‏های آن در مطالعة برخی خصوصیات خاک (مقدار شن، مقدار سولفات، و هدایت الکتریکی) در جامعة مهم گیاهی قره‏داغ در منطقة کویر میقان ...  بیشتر