نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر تغییرات سطح و ماندگاری پوشش برف بر پوشش گیاهی در استان چهارمحال و بختیاری

لیلا یغمایی؛ رضا جعفری؛ سعید سلطانی؛ حسن جهانبازی

دوره 74، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 917-938

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.317220.1559

چکیده
  برف از عوامل موثر بر میزان و عملکرد پوشش گیاهی در ارتفاعات می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر شاخص های سطح پوشش برف و ماندگاری پوشش برف بر دو گونه غالب و دارای زوال شامل گون گزی (Astragalus adscendens) و بلوط ایرانی (Quercus brantii) در استان چهارمحال و بختیاری از سال 1382 تا 1395 (2016-2003) می‌باشد. بدین منظور مقادیر شاخص نرمال شده تفاضل برف (Normalized Difference Snow Index ...  بیشتر

ارزیابی کمی و صحت سنجی دمای سطح زمین سنجنده TM بکمک ایستگاه‌های هواشناسی سینوپتیک

ناهید مشتاق؛ رضا جعفری؛ سعید سلطانی؛ نفیسه رمضانی

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 501-511

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.100253.706

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کارایی دو الگوریتم آرتیس و سوبرینا در استخراج دمای سطح زمین از باند مادون قرمز حرارتی تصویر TM سال 2009 در منطقه دامنه استان اصفهان صورت گرفت و صحت نقشه‌های دمایی حاصله از تصویر زمین مرجع شده با داده‌های دمای سطح زمین که در 10 ایستگاه هواشناسی جمع آوری شده بود با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی ارزیابی گردید. ...  بیشتر

پایش تأثیر بارش در تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تکنیک‌‌های سنجش از دور در یک دورة 12 ساله (مطالعة موردی: سمیرم و لردگان)

فاطمه هادیان؛ رضا جعفری؛ حسین بشری؛ سعید سلطانی

دوره 66، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 621-632

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.50035

چکیده
  بارش یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در تغییرات پوشش گیاهی، به‌خصوص در اکوسیستم‌‌های خشک و نیمه‌خشک، است. با توجه به اینکه چگونگی شرایط رطوبتی خاک در تغییرات گیاهان بسیار تأثیر‌گذار است، پایش خشک‌سالی و تغییرات پوشش گیاهی از مهم‌ترین ابزار‌های مدیریتی در این اکوسیستم‌هاست. امروزه، از تصاویر ماهوار‌ه‌ای به عنوان روشی نسبتاً ...  بیشتر