نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

آشکارسازی روند تغییرات کاربری اراضی و تآثیر آن بر دبی و بار معلق شبیه سازی شده با مدل SWAT (مطالعه موردی: آبخیز گالیکش استان گلستان)

ایوب مرادی؛ علی نجفی نژاد؛ مجید اونق؛ چوقی بایرام کمکی؛ مهرانگیز فولادی منصوری

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 489-504

10.22059/jrwm.2018.139221.947