نویسنده = علی شهبازی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی روند تغییرات مکانی غلظت رسوب در طول دامنه

دوره 67، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 587-601

10.22059/jrwm.2015.53476

علی گلکاریان؛ حسن احمدی؛ علی سلاجقه؛ محمد جعفری؛ علی شهبازی


2. انتخاب بهترین فرمول تجربی برای برآورد زمان تمرکز در حوزه‌های آبخیز شهری (مطالعة موردی: شهر ماهدشت)

دوره 67، شماره 3، آبان 1393، صفحه 419-435

10.22059/jrwm.2014.52835

علی شهبازی؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ آرش ملکیان؛ علی سلاجقه