نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تأثیر تاج پوشش گیاهان چندساله و سطوح بهره برداری چرایی بر تراکم بانک بذر خاک در یک مرتع استپی

زهرا نیکبخت؛ محمد فرزام؛ محمد خواجه حسینی؛ حمید اجتهادی

دوره 69، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 777-788

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61517

چکیده
  بررسی بانک بذر خاک اطلاعات مفیدی را برای مدیریت و احیاء اکوسیستم­های طبیعی فراهم می­آورد. در مناطق خشک، برخی گیاهان چندساله ممکن است سبب تجمع بانک بذر در زیراشکوب خود شده و بذرها را در برابر چرای دام و سایر عوامل محیطی محافظت کنند. این مطالعه باهدف بررسی اثر گیاهان چندساله بر تراکم بانک بذر در سطوح مختلف بهره­برداری از یک مرتع ...  بیشتر

بررسی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه بروموس (Bromus kopetdaghensis Drobov) تحت تأثیر تیمارهای مختلف دمایی

ریحانه عظیمی؛ محمد خواجه‌حسینی؛ فرنوش فلاح‌پور

دوره 67، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 253-261

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.51830

چکیده
  بروموس کوپه‌داغ (Bromus kopetdaghensis Drobov) گیاهی است چندساله از تیره Poaceae. این گیاه در تنوع زیستی مراتع مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران حائز اهمیت است. این مطالعه به منظور بررسی خصوصیات جوانه‌زنی بذور این گیاه تحت تأثیر تیمارهای مختلف درجة حرارت در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار، در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در سال 1391، ...  بیشتر