نویسنده = علی کشاورزی
تعداد مقالات: 3
1. برون‌یابی مکانی گروه بزرگ خاک با استفاده از روش جنگل تصادفی در منطقۀ خشک ایران مرکزی (فاریاب-کهنوج)

دوره 72، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1147-1166

مهرناز نیستانی؛ فریدون سرمدیان؛ اعظم جعفری؛ علی کشاورزی


2. تهیه نقشۀ رقومی خاک با مدل جنگل‌های تصادفی و ارزیابی تناسب اراضی برای بخشی از منطقۀ آبیک، استان قزوین

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 885-899

سیدعرفان خاموشی؛ فریدون سرمدیان؛ علی کشاورزی