نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی اثر تیمارهای اسموپرایمینگ و هورموپرایمینگ بر جوانه‌زنی و رشد اولیۀ گونۀ مرتعی Festuca ovina تحت تنش خشکی (در شرایط آزمایشگاهی)

معصومه عباسی خالکی؛ اردوان قربانی؛ سحر صمدی خانقاه

دوره 70، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 909-919

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.208553.1017

چکیده
  پرایمینگ بذر تکنیکی است که به­واسطۀ آن بذور پیش از قرار گرفتن در بستر خود و مواجهه با شرایط اکولوژیکی محیط، به لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آمادگی جوانه­زنی را به­دست می­آورند. این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی در تابستان 1394 در آزمایشگاه مرتعداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. تیمارها شامل؛ اسموپرایمینگ ...  بیشتر

بررسی تغییرات خصوصیات شیمیایی خاک ناشی از کشت canescens Atriplex در منطقة حسین‏آباد حپشلو

معصومه عباسی خالکی؛ محمد جعفری؛ علی طویلی؛ مهدی معمری

دوره 67، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 549-558

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.53473

چکیده
  در این مطالعه، به منظور بررسی تغییرات خاک‌شناختی منطقة حسین‏آباد حپشلو در اثر کشت آتریپلکس، پس از بازدید عرصة مورد مطالعه، دو سایت نزدیک به هم هر یک به مساحت یک هکتار انتخاب شد، که در یک سایت بوته‏کاری با گونة آتریپلکس کانسنس انجام شده بود، و سایت مجاور، که شاهد درنظر گرفته شد، فاقد بوته بود. با روش تصادفی- سیستماتیک و با استقرار ...  بیشتر