نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تأثیر آتش‌سوزی بر برخی خصوصیات اکوسیستم‌های مرتعی در بخش جنوبی پارک ملی گلستان، ایران

اسماعیل شیدای کرکج؛ عیسی جعفری؛ رقیه جهدی

دوره 72، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 755-767

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.245647.1185

چکیده
  آتش­سوزی از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر اکوسیستم­های طبیعی است. این مطالعه به منظور بررسی اثر آتش‌سوزی بر ویژگی­های شیمیایی خاک، بانک بذر خاک و پوشش گیاهی در مراتع کوهستانی یکه ­برماق ‌واقع در بخش جنوبی پارک ملی گلستان انجام شد. پس از تعیین منطقۀ شاهد و آتش­سوزی، نمونه­برداری با استفاده از 5 ترانسکت‌ 200 متری و 5 پلات یک متر ...  بیشتر

بررسی علل عدم قطعیت در روش‌های برآورد کربن آلی ذخیره‌ای خاک‌ها

عیسی جعفری فوتمی؛ اساعیل شیدای کرکج

دوره 71، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 61-71

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.206814.1009

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی علل عدم قطعیت در روش‌های مختلف برآورد کربن خاک و همچنین ارزیابی روش محاسبه­ای پیشنهادی است که تأثیر وزن مخصوص خاک را در محاسبۀ کربن از بین برده و میزان واقعی کربن خاک را برای خاک‌هایی با وزن مخصوص ظاهری متفاوت بر حسب عمق معادل مشخص می‌کند. بنابراین به منظور آزمون صحت این روش پیشنهادی، میزان کربن در سه نوع ...  بیشتر