نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی مقایسه‌ای نقش کاربری اراضی بر تولید رسوب و رواناب سطحی با استفاده از مدل SWAT (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز بهشت آباد)

دلارام ضیایی؛ رفعت زارع بیدکی؛ علی اصغر بسالت پور

دوره 72، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 785-799

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.232521.1118

چکیده
  آگاهی از میزان رواناب و رسوب تولید شده از اراضی گوناگون گام مهمی در مدیریت کاربری اراضی است. از آنجایی که اندازه­گیری این مقادیر همیشه امکان­پذیر نیست، شبیه سازی رواناب و رسوب، راهی جهت نیل به مدیریت جامع حوزۀ آبخیز خواهد بود. در این مطالعه، برای شبیه­سازی رواناب و رسوب کاربری­های مختلف زمین شامل مرتع، زارعت، باغ و اراضی شهری ...  بیشتر

تعیین خسارت اقتصادی ناشی از فرسایش خاک در کاربری‌های مختلف اراضی (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز بهشت آباد، استان چهارمحال و بختیاری)

دلارام ضیایی جزی؛ رفعت زارع بیدکی

دوره 72، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 151-165

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.263499.1288

چکیده
  فرسایش خاک توأم با رشد جمعیت، تأمین آب، غذا و انرژی، تغییر اقلیم و کاهش تنوع زیستی یکی از مشکلات بزرگ محیط زیستی است. پیامدهای ناشی از فرسایش خاک را می­توان با ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد. از بعد مکانی هزینه­های مختلف فرسایش خاک به دو دسته هزینه­های درون­منطقه­ای و برون­منطقه­ای قابل تقسیم­اند. فرسایش خاک تأثیر منفی ...  بیشتر