نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی توزیع مکانی و دسته‌بندی شاخص توفان‌های گرد و غبار (DSI) با استفاده از روش گشتاور خطی

سهیلا پویان؛ محمد زارع؛ محمد رضا اختصاصی

دوره 72، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 29-43

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.249574.1216

چکیده
  پدیدۀ گرد­ و غبار یکی از رویدادهای مخرب و رایج در مناطق خشک و بیابانی جهان است. این پدیده آثار زیان­باری بر روی زندگی انسان و محیط زیست دارد. توفان­های گردوغبار افزون بر هدر رفت خاک، ایجاد خسارات اقتصادی به بخش­های صنعتی، کشاورزی و شریان­های ارتباطی، می­تواند باعث تهدید حیات انسان هم از نظر سلامتی و هم تولید مواد غذایی شود. ...  بیشتر