نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مدل‌سازی سری زمانی جریان‌های سیلابی رودخانه گرگانرود

محمدرضا اکبری؛ مجید رحیمی

دوره 74، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 245-255

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.317463.1561

چکیده
  وقایع حدی از جمله خشکسالی و سیل در کشور ایران همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین و زیان‌بارترین مسائل کشور بوده و بررسی وقوع و پیش‌بینی آن‌ها در کانون توجه اکثر محققان بوده است. وقوع سیلاب در سال‌های اخیر و عدم توانایی سیستم مدیریت جهت اقدام به‌موقع جهت کاهش اثرات آن بر جوامع در معرض سیل همه را برآن داشته تا با استفاده از روش‌های مختلفی ...  بیشتر