نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تأثیر جهت شیب بر عملکرد و شاخص‌های سطحی خاک در مراتع ییلاقی (مطالعة موردی: مراتع ییلاقی چهارباغ استان گلستان)

رضا یاری؛ اسفندیار جهانتاب؛ غلامعلی حشمتی

دوره 71، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 1111-1121

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.263357.1287

چکیده
  با توجه به اهمیت داشتن اطلاعات پوشش گیاهی و خاک در جهات مختلف شیب، هدف از تحقیق حاضر ارزیابی تأثیر جهت شیب بر پتانسیل­های عملکردی و شاخص­های سطحی خاک در مراتع ییلاقی چهارباغ استان گلستان می­باشد. جهت این بررسی از روش تحلیل عملکرد چشم­انداز (LFA[1]) و در جهات اصلی شیب استفاده شد. بدین منظور در چهار جهت اصلی سه ترانسکت 100 متری با فواصل ...  بیشتر