نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی نیازهای زیست اقلیمی آویش دنایی (Thymus daenensis Celak) در استان اصفهان

عباسعلی آروین؛ مرتضی خداقلی؛ سوسن مؤذنی

دوره 73، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 257-272

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.300264.1484

چکیده
  آویشن یکی از مهم­ترین گیاهان دارویی است که تعدادی از گونه‏های آن بومی ایران هستند. با توجه به لزوم حفظ و گسترش آویشن، نیازهای اقلیم رویشی این گیاه مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور 52 پارامتر اقلیمی مؤثر بر رویش آویشن در 30 ایستگاه هواشناسی استان اصفهان و استان­های همجوار مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین مهم­ترین عوامل ...  بیشتر