کلیدواژه‌ها = کیفیت آب
ارزیابی اثر پوشش جنگلی بر پارامترهای کمی و کیفی رواناب در حوزۀ آبخیز پارک جنگلی چیتگر تهران

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 997-1011

10.22059/jrwm.2018.257628.1266

اعظم طبرزدی؛ مقداد جورغلامی؛ علیرضا مقدم نیا؛ باریس مجنونیان قراقز؛ پدرام عطارد


شبیه‌سازی تغییرات کیفی آب زیرزمینی با مدل شبکة عصبی مصنوعی (مطالعة موردی: آبخوان کاشان)

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 159-171

10.22059/jrwm.2015.53892

محمد میرزاوند؛ هدی قاسمیه؛ محمود اکبری؛ سید جواد ساداتی نژاد


بررسی هیدروژئوشیمیایی چشمه ‏های کارستی اشترانکوه در ارتباط با سازندهای زمین‏ شناسی منطقه

دوره 67، شماره 2، تیر 1393، صفحه 263-278

10.22059/jrwm.2014.51831

مهرنوش قدیمی؛ حسن احمدی؛ ابراهیم مقیمی؛ منصور جعفربیگلو