نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی و پهنه‌بندی آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی نسبت به آلودگی (مطالعه موردی:آبخوان کارستی آژوان-بیستون استان کرمانشاه )

علی دسترنج؛ احمد نوحه گر؛ آرش ملکیان؛ حمید غلامی

دوره 72، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 375-390

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.235178.1137

چکیده
  ارزیابی آسیب‌پذیری و تهیه نقشه پهنه‌بندی آسیب‌پذیری، راهکاری مهم در مدیریت منابع‌آب کارست به شمار می‌رود. با توجه به وجود ژئومورفولوژی کارست توسعه‌یافته در آبخوان کارستی آژوان-بیستون و دیگر شرایط طبیعی منطقه، انتشار آلودگی در این منابع کارستی سریع و گسترده می‌باشد. و ازسوی دیگر آبخوان آژوان-بیستون نقش حیاتی در تأمین آب شرب و ...  بیشتر

پهنه بندی حفاظتی آبخوان کارستی تنگه کناره یاسوج با روش COP

محسن فرزین؛ سعیده منبری

دوره 71، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 439-455

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.249270.1212

چکیده
  منابع آب کارستی از مهمترین منابع تأمین کننده آب مورد نیاز مردم جهان است که 25-20 درصد از جمعیت جهان به آنها وابسته­اند؛ این منابع تحت فشار فزاینده­ای قرار دارند و به دلیل ماهیت تغذیه نقطه­ای به مدیریت ویژه­ای نیاز دارند. در این پژوهش، با تهیه نقشه آسیب­پذیری آبخوان کارستی تنگة کنارة یاسوج با استفاده از روش COP، ضمن تبیین زون­های­ ...  بیشتر